Odroczenie wykonywania kary

Odroczenie wykonywania kary jest jedynie przesunięciem w czasie konieczności odbycia orzeczonej przez Sąd bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Zastosowanie tej instytucji prawa karnego wykonawczego możliwe tylko wtedy, gdy skazany nie rozpoczął jeszcze wykonywania kary pozbawienia wolności, tj. nie stawił się w zakładzie karnym. Kodeks karny wykonawczy przewiduje obligatoryjne i fakultatywne przesłanki do orzeczenia przez Sąd odroczenia […]

more