Układ konsumencki – czym jest i komu przysługuje?

Układ konsumencki – czym jest i komu przysługuje?

W toku postępowania upadłościowego konsumenckiego zdarza się, że upadły posiada określone składniki majątku, których nie chce tracić w toku tej procedury – nierzadko jest to nieruchomość, w której zamieszkuje, a która jest jego (oraz rodziny) jedynym możliwym miejscem zamieszkania. Jednocześnie posiada on pewne możliwości, by w jak największym stopniu zaspokoić roszczenia wierzycieli. W takim przypadku rozwiązaniem może być układ konsumencki – którego podstawę zastosowania stanowi art. 49122 Prawa Upadłościowego.

Aby móc osiągnąć takie porozumienie, konieczne jest złożenie wniosku, do czego uprawniony jest wyłącznie sam upadły (wyjątkiem jest przypadek, w którym powstanie upadłościowe zostało wszczęte na wniosek wierzyciela). W treści wniosku musi on zawrzeć m.in. wstępne propozycje układowe (jaki sposób zaspokojenia proponuje wierzycielom), a także uzasadnienie kierowanych propozycji oraz przedłożyć stosowne załączniki (w zależności od danego stanu faktycznego). W doktrynie odnaleźć można przykładowe propozycje upadłego zawarte we wniosku o zawarcie takiego układu z wierzycielami: propozycji układowych upadły konsument może zaproponować: odroczenie wykonania zobowiązań, rozłożenie spłaty długów na raty lub zmniejszenie sumy długów bądź obydwie ostatnie propozycje układowe razem albo zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność- nie można również wykluczyć, że w upadłości konsumenckiej pojawią się propozycje, które mogą przybrać formę świadczenia niepieniężnego w miejsce świadczenia pieniężnego (to tylko kwestia określonego stanu faktycznego), choć zakres przypadków, kiedy mogą one być wykorzystane, z pewnością nie będzie mógł obejmować wszystkich wierzytelności. (A. Witosz, Układ w upadłości konsumenckiej, PPH 2015, nr 2, s. 18-23). Co więcej, w ramach układu upadły może zaproponować wyższe zaspokojenie roszczeń wierzycieli niż w przypadku sprzedaży nieruchomości (P. Janda [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2023, art. 491(22)).

Wniosek o zawarcie układu konsumenckiego zostanie następnie oceniony przez sędziego-komisarza, który zwołuje zgromadzenie wierzycieli.

Zwołanie zgromadzenia wierzycieli będzie możliwe, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

  1. wniosek zostanie złożony przez legitymowaną osobę;
  2. zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania;
  3. nie doszło jeszcze do całkowitej likwidacji majątku upadłego (wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli złożony po zakończeniu likwidacji masy upadłości pozostawia się bez rozpoznania.

Wskazuje się, iż Druga z przesłanek wymaga ustalenia, że w efekcie zawarcia układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu niż w przypadku przeprowadzenia likwidacji masy upadłości i ustalenia planu spłaty, co oznacza konieczność dokonania oceny, już na etapie badania złożonego przez dłużnika wniosku o układ, która z dwóch opcji jest dla wierzycieli korzystniejsza. W związku z tym sędzia-komisarz musi dokonać porównania hipotetycznego planu podziału funduszów masy upadłości oraz planu spłaty wierzycieli i propozycji układowych upadłego oraz ocenić potencjalny stopień zaspokojenia roszczeń wierzycieli w obu tych przypadkach (A. Machowska, Rozdział 4 UKŁAD W UPADŁOŚCI (ZAWARCIE UKŁADU Z WIERZYCIELAMI) [w:] Upadłość konsumencka, Warszawa 2020). W piśmiennictwie podnosi się również, iż propozycje układowe nie mogą zawierać w swojej treści samych propozycji umorzenia zobowiązań upadłego i do niego zmierzać (A. Witosz, Układ w upadłości konsumenckiej, PPH 2015, nr 2, s. 18-23).

Wniosek upadłego o zawarcie układu konsumenckiego musi być więc wyjęty z ram spekulacji i sfery teoretycznych rozważań – konieczne jest, aby informacje dotyczące sytuacji upadłego i jego możliwości finansowych (majątkowych) znajdowały adekwatne odzwierciedlenie w płaszczyźnie propozycji składanych wierzycielom.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii w tym zakresie.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button