Wniosek o przesłuchanie świadka w postępowaniu administracyjnym

Wniosek o przesłuchanie świadka w postępowaniu administracyjnym

W toku niejednego postępowania administracyjnego zdarza się, że zeznania świadków (posiadających merytoryczną wiedzę związaną z przedmiotem takiego postępowania) mogłyby w sposób rzetelny uzupełnić stan faktyczny, w szczególności potwierdzić twierdzenia osoby działającej w charakterze strony. Art. 78 § 1 k.p.a. stanowi, że żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla spraw. Z kolei § 2 wskazuje dodatkowo, iż organ administracji publicznej może nie uwzględnić żądania (§ 1), które nie zostało zgłoszone w toku przeprowadzania dowodów lub w czasie rozprawy, jeżeli żądanie to dotyczy okoliczności już stwierdzonych innymi dowodami, chyba że mają one znaczenie dla sprawy.

Słuszne jest zadanie pytania o termin na złożenie przez stronę postępowania wniosku dowodowego o przesłuchanie określonej osoby (lub osób) w charakterze świadka. Jak wskazuje się w doktrynie, organ nie może odmówić przeprowadzenia dowodu, „nawet jeżeli żądanie zgłoszono po zamknięciu postępowania dowodowego, a strona zażądała przeprowadzenia dowodu, który ma doprowadzić do ustalenia innego stanu faktycznego, wyciągnięcia innych wniosków, podważenia wiarygodności przeprowadzonych wcześniej dowodów” (P. Witkowski, Zasady ogólne postępowania administracyjnego w postępowaniu podatkowym, Prz. Pod. 1997/7, s. 26). Z kolei Z.R. Kmiecik podnosi (Inicjatywa dowodowa w postępowaniu administracyjnym, Prok. i Pr. 2008/6, s. 102), iż wykładnia językowa art. 78 k.p.a. prowadzi do wniosku, iż „nie ma różnicy między prawem organu do nieuwzględnienia żądania dowodowego strony w trakcie postępowania dowodowego i po jego zakończeniu. W obu przypadkach bowiem organ musi uwzględnić takie żądanie, jeżeli dotyczy ono okoliczności mających znaczenie dla sprawy”.

Jak podnosi się w orzecznictwie, strona postępowania ma prawo podejmowania inicjatywy dowodowej, jest „równorzędnym partnerem organu w zakresie prawa do inicjowania dowodów” (wyrok WSA w Warszawie z 16.04.2009 r., VIII SA/Wa 33/09, LEX nr 569567). Godzi się podzielić stanowisko WSA we Wrocławiu wyrażone w wyroku z 14.08.2012 r., IV SA/Wr 237/12, LEX nr 1273090, że „jeżeli strona zgłasza dowód, to w świetle art. 78 k.p.a., wedle którego żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem, organ administracji może nie uwzględnić jej wniosku dowodowego jedynie w sytuacji, gdy żądanie dotyczy tezy dowodowej już stwierdzonej na korzyść strony. Natomiast jeżeli strona wskazuje dowód, który ma znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, przy czym jest zgłoszony na tezę dowodową odmienną, taki dowód powinien być przeprowadzony przez organ” (por. też wyrok WSA we Wrocławiu z 17.11.2009 r., III SA/Wr 325/09, LEX nr 589381; wyrok WSA w Łodzi z 7.12.2007 r., II SA/Łd 915/07, LEX nr 461659). Organ może nie uwzględnić żądania strony dotyczącego przeprowadzenia dowodu tylko wtedy, gdy nie zostało ono zgłoszone w toku postępowania wyjaśniającego lub w czasie rozprawy, jeżeli żądanie to dotyczy okoliczności już stwierdzonych innymi dowodami, którymi organ dysponuje, chyba że zgłoszone dowody dotyczą okoliczności mających znaczenie dla sprawy. Ustalenia powyższe powinny być oczywiste i nie budzić najmniejszych wątpliwości (por. wyrok WSA w Białymstoku z 27.10.2011 r., II SA/Bk 541/11, LEX nr 1132161; wyrok WSA we Wrocławiu z 3.12.2010 r., III SA/Wr 686/10, LEX nr 758059; wyrok WSA w Warszawie z 9.04.2008 r., VIII SA/Wa 617/07, LEX nr 516099) – H. Knysiak-Sudyka [w:] A. Cebera, J. G. Firlus, A. Golęba, T. Kiełkowski, K. Klonowski, M. Romańska, H. Knysiak-Sudyka, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2023, art. 78.

Dowód z zeznań świadka może mieć więc kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia niejednej sprawy administracyjnej, a stronie przysługuje prawo zgłaszania wniosku o przeprowadzenie takiego dowodu, praktycznie w toku całego postępowania, zarówno przed organem pierwszej, jak i drugiej instancji.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii w tym zakresie.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button