Zaskarżanie planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Zaskarżanie planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności oraz po przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk co do zasady przedstawia sądowi projekt planu spłaty wierzycieli wraz z jego uzasadnieniem. Syndyk przed wysłaniem projektu do sądu jest zobowiązany do doręczenia projektu planu spłaty wierzycieli upadłemu i wszystkim wierzycielom, którzy mogą w ciągu 14 dni od otrzymania pisma przedstawić swoje stanowisko w sprawie.

Zgodnie z przepisem art. 49114 par. 7 ustawy Prawo Upadłościowe: „Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli obwieszcza się”. W praktyce jednak bardzo często sądy automatycznie akceptują projekty sporządzone przez syndyków i wydają postanowienia w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli. Zatem sądy nie uwzględniają konkretnej sytuacji osobistej upadłego, który może być przykładowo niezdolny do podjęcia pracy zarobkowej z powodu ciężkiej choroby.

Skutkuje to faktem, że plany spłaty wierzycieli często są bardzo niekorzystne dla upadłego, dla którego spłata wierzycieli zgodnie z przygotowanym planem byłaby ogromnym problem, a wręcz niewykonalna z uwagi na małe możliwości zarobkowe lub nawet ich brak. Powyższa sytuacja stoi w sprzeczności z ideą upadłości konsumenckiej, która ma stanowić szansę na rozpoczęcie nowego etapu bez istniejącego zadłużenia oraz lęku przed przyszłością.

Rozwiązaniem, które stanowi istotną szansę na ochronę przed niekorzystnym planem spłaty wierzycieli jest złożenie zażalenia to wskazane postanowienie. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia w terminie 7 dni od doręczenia treści postanowienia. Po uzyskaniu treści uzasadnienia wydanego orzeczenia mamy kolejnych 7 dni na napisanie zażalenia. Pismo to ma na celu zakwestionowanie wydanego postanowienia jako niesłusznego i sprzecznego z interesem upadłego.

Rekomendujemy zatem zaskarżanie niekorzystnych planów spłaty wierzycieli. Nierzadko zdarza się bowiem, że wysokość rat zaproponowanych przez syndyka (a następnie zaakceptowanych przez sąd I instancji) przekracza ze wszech miar możliwości upadłego z uwagi na jego sytuację osobistą i finansową. Przykładowo w takim planie mogą być rozpisane raty na 5 lat (60 miesięcy) po 1.800,00 zł miesięcznie. Bardzo często taki plan jest niekorzystny dla upadłych. Ponadto, złożone zażalenie będzie wówczas rozpatrywał sąd II instancji, co także zwiększa szansę na powodzenie, a co za tym idzie uwzględnienia argumentacji zawartej w zażaleniu.

W przypadku oddalenia zażalenia, istnieje jeszcze jedna możliwość, aby uniknąć realizacji niekorzystnego planu spłaty: skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. W przypadku tego pisma termin na jego wniesienie jest stosunkowo długi: dwa miesiące od dnia doręczenia postanowienia sądu II instancji wraz z uzasadnieniem. Pozwala on zatem na przygotowanie jak najlepszej jakości pisma wraz z poszerzoną argumentacją. Zatem istnieje duża szansa, że na tym etapie postępowania przedstawiona argumentacja będzie skutkować zakwestionowaniem planu spłaty wierzycieli.

Drodzy Państwo, jeśli znajdujecie się w podobnej sytuacji i chcielibyście skorzystać z usług naszej Kancelarii – zapraszamy do kontaktu. Każdego dnia pomagamy naszym Klientom przechodzić przez całą procedurę oddłużeniową, niwelując stres związany z postępowaniem sądowym, co pozwala na zakończenie go z pełnym sukcesem.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

 

Call Now Button