ROZWÓD

Według danych statystycznych, sporządzonych przez Główny Urząd Statystyczny w Roczniku Demograficznym z 2017 r. w Polsce w 2016 r. na 193 455 zawartych związków małżeńskich – 63 497 z nich zostało rozwiązanych poprzez rozwód. Rozwód w rozumieniu powszechnym to proces sądowy, który ma doprowadzić do prawnego rozwiązania małżeństwa. Przyczyny rozwodów są różne, jednakże przesłanki orzeczenia przez sąd rozwodu są ściśle uregulowane w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.
O czym warto wiedzieć zanim zdecydujemy się na złożenie pozwu rozwodowego, jakie są przesłanki orzeczenia rozwodu i co znajduję się w wyroku orzekającym rozwód?
Przesłanki orzeczenia rozwodu dzielimy na:

1. PRZESŁANKI POZYTYWNE (czyli takie które muszą zaistnieć)

Zgodnie z art. 56 par 1 KIO warunkiem koniecznym orzeczenia rozwodu jest wystąpienie łącznie dwóch przesłanek pozytywnych. Sąd może orzec rozwód, jeżeli nastąpi zupełny i trwały rozkład pożycia.
Pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. Fundamentem małżeństwa jest wspólnota duchowa, która jest wzajemnym pozytywnym stosunkiem uczuciowym małżonków. Elementem wspólnoty duchowej jest również wyznawanie tej samej religii, wartości moralnych i zasad dotyczących wspólnego życia. Zmiana wyznania w trakcie trwania małżeństwa może być przesłanką rozkładu pożycia małżeńskiego. Istnienie minimalnych przejawów wspólnoty duchowej, np. w listach, wiadomościach SMS, e-mailach nie pozwala na uznanie rozkładu pożycia, ze względu właśnie na tą szczególną więź.

Brak wspólnoty fizycznej między małżonkami to ustanie współżycia seksualnego, brak jakichkolwiek innych gestów fizycznych stanowiących potwierdzenie miłości, troski czy przywiązania.
Z kolei wspólnota gospodarcza polega na wspólnym zamieszkaniu, prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego jak również wspólnym spożywaniu posiłków.Ustanie którejkolwiek z nich jest objawem zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.
Istnieją jednak wyjątki. Ustanie wspólnoty fizycznej lub gospodarczej może w konkretnym przypadku nie stanowić objawu rozkładu, jeżeli wynika ono z okoliczności niezależnych od małżonków lub z ich zgodnej woli uzasadnionej okolicznościami życiowymi, np. jeden z małżonków na co dzień pracuję w innym mieście, państwie, jeden z małżonków jest chory lub z braku wystarczając środków finansowych nie jest w stanie się wyprowadzić ze wspólnie zamieszkiwanego miejsca.

adwokat rozwody kraków
Rozkład pożycia zostaje uznany za zupełny, jeśli uległy zerwaniu wszelkie więzy między małżonkami: duchowe, fizyczne i gospodarcze.
Choć upływ czasu, od którego rozpoczęły się rozdźwięki pomiędzy małżonkami nie jest bez znaczenia. Upływ czasu dłuższego nie jest konieczny dla uznania trwałości rozkładu. Możliwe jest przecież, wystąpienie zdarzenia o tak wielkiej wadze i tak dalece niszczącego wieży łączące małżonków, że niemożliwy staje się ich późniejszy powrót do pożycia. W taki przypadku rozkład następuje w ciągu krótkiego czasu od danego zdarzenia. (Orzeczenie SN z 13 stycznia 1953r.)
Ponadto, do uznania ze rozkład pożycia jest trwały, wystarczy oparta a doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy, powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy mieć przy tym na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków. Trwałość polega na tym, że nie ma możliwości ze małżonkowie do siebie wrócą.

2. PRZESŁANKI NEGAYWNE (okoliczności, które nie mogą wystąpić alby Sąd mógł orzec rozwód)

Przesłanka sprzeczności rozwodu z dobrem wspólnym małoletnich dzieci.
Chodzi tutaj o dzieci małoletnie i dzieci wspólne. (charakter bezwzględny). Sąd orzekając rozwód bada czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi z rodzicem, z którym dziecko nie będzie już stale przebywać. Oprócz tego pod uwagę bierze wiek dziecka a także dotychczasowe relacje dziecka, jego stan zdrowia jak również wrażliwość.

Przesłanka sprzeczności rozwodu z zasadami współżycia społecznego.

Pojęcie sprzeczności z zasadami współżycia społecznego w kontekście spraw rozwodowych wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej z 18 marca 1968r. (III CZP 70/66),wskazując, że orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wtedy, gdy z zasadami tymi nie dałoby się pogodzić rażącej krzywdy, jakiej doznałby małżonek sprzeciwiający się orzeczeniu rozwodu albo gdy przeciw rozwodowi przemawiają poważne względy natury społeczno-wychowawczej, które nie pozwalają na to, by orzeczenie rozwodu sankcjonowało stan faktyczny powstały na tle złego traktowania i złośliwego stosunku do współmałżonka lub dzieci albo innych przejawów lekceważenia instytucji małżeństwa i rodziny lub obowiązków rodzinnych.

Sąd nie może orzec rozwodu na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód.

Sąd w toku postępowania o rozwód wyjaśnia okoliczności, które doprowadziły do rozkładu pożycia, a co za tym idzie ocenia charakter i stopień rozkładu pożycia. dobry adwokat kraków rozwódUstalenie stanu faktycznego w kontekście rozkładu pożycia jest również niezbędne, by możliwe było rozstrzygnięcie, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Podkreślenia wymaga, że na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie, jednakże nie zwalnia to Sądu w dalszym ciągu z obowiązku oceny rozkładu pożycia z punktu widzenia trwałości i zupełności.
,,Zasadniczo bez znaczenia są motywy, którymi kieruje się małżonek odmawiający zgody na rozwód. Mogą to być względy religijne, moralne, poczucie krzywdy, uczucie miłości żywione wobec małżonka winnego rozkładu pożycia, a nawet motywy majątkowe. Powody, które sprawiają, że odnowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego mogą leżeć po obu stronach. Po stronie żądającej rozwodu będzie to na ogół szczególnie trudna sytuacja życiowa czy zdrowotna, która może się poprawić przez uzyskanie rozwodu. Po stronie odmawiającej zgody będzie to najczęściej chęć szykany wobec małżonka winnego rozkładu pożycia.’’ (Wyrok SA z 19.06.1999r. IACA 290/99.

Jakie elementy zawiera wyrok rozwodowy?

W treści art. 58 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego ustawodawca wymienia elementy obligatoryjne i fakultatywne wyroku rozwodowego.
Sąd kończąc postępowanie sądowe w przedmiocie orzeczenia rozwodu może rozwiązanie lub odrzucić powództwo o orzeczenie rozwodu. W wyroku orzekającym rozwód, sąd nie wskazuje daty ustania małżeństwa. Datą ustania małżeństwa jest data uprawomocnienia się wyroku.
Orzeczenie o winie (art.57 KRO) jest komplementarnym elementem wyroku, jednakże małżonkowie mogą zgodnie odstąpić od orzekania o winie. Podkreślenia wymaga fakt, że jest to istotna kwestia ze względu na zobowiązania alimentacyjne wobec małżonka. Jeżeli małżonkowie zgodnie oświadczą, że odstępują od orzeczenia przez sąd, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia mogą liczyć na przyspieszenie procesu rozwodowego. Jest to również korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ strony mogą starać się o zwrot połowy kosztów postępowania sadowego. Rozstrzygnięcie o winie w wyroku jest ostateczne.


Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, rozwodzących się małżonków sąd rozstrzyga z urzędu w wyroku orzekającym rozwód. Uregulowania dotyczące władzy rodzicielskiej po rozwodzie zostały zmienione ustawą z dnia 25.06.2015 r. o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W poprzednim stanie prawnym w przypadku braku porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie sąd był zmuszony do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. W obecnym stanie prawnym, utrzymaną regułę zgodnie z którą w pierwszej kolejności o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie powinni decydować sami rodzice w drodze porozumienia. Sprecyzowane formę porozumienia. Jest to forma pisemna. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sąd powinien rozważyć pozostawienie obojgu rodzicom, pełnej władzy rodzicielskiej jako rozstrzygnięcia, które co do zasady najlepiej zapewnia dziecku, możliwość wychowywania go przez oboje rodziców. Dopiero po stwierdzeniu, że takie rozstrzygnięcie nie będzie zgodne z dobrem dziecka, sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Facebook
LinkedIn
Instagram
Szybki kontakt
Firmy.net

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptację polityki prywatności. Czytam

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close