Kiedy oraz jakie czynności należy wykonać w ramach audytu prawnego przedsiębiorstwa?

Istnieje wiele powodów, z których konieczne jest przeprowadzenie audytu firmy. Taki obowiązek następuje na przykład w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo ma zostać przejęte lub nabyte przez inny podmiot. Kancelaria Bona Artis Radcy Prawnego Magdaleny Matyasik-Feluś z Krakowa prowadzi na zlecenie zróżnicowanych podmiotów gospodarczych audyt prawny mający na celu częściową lub całościową analizę prawną przedsiębiorstwa zarówno w przeszłości, jak i obecnie.

 • analizę zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa,
 • analizę organizacji i funkcjonowania podmiotu między innymi organów zarządzających,
 • analizę stanu prawnego nieruchomości,
 • analizę stanu prawnego ruchomości oraz innych praw majątkowych,
 • analizę bezpieczeństwa transakcji,
 • analizę zatrudnienia w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa pracy,
 • analizę toczących się postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych,
 • inne czynności zlecone przez Klienta.

Czym jest audyt prawny dotyczący zgodności z przepisami RODO i jakie elementy powinien zawierać.
W obszar działania Kancelarii Prawnej Bona Artis z Krakowa wchodzi również audyt prawny w przedsiębiorstwach pod kątem prawidłowego wdrożenia przepisów RODO. Są to stosunkowo nowe regulacje, gdyż obowiązują dopiero od dnia 25 maja 2018 roku, tak więc warto zaufać specjalistom w analizie, czy zostały one wprowadzone w pełni poprawnie.

 1. przeprowadzenie kontroli w przedsiębiorstwie wraz ze wskazaniem obszarów koniecznych do uzupełnienia,
 2. przygotowanie dokumentu szczegółowego sprawozdania pokontrolnego wraz z zaleceniami,
 3. przygotowanie kompletnej dokumentacji do wdrożenia,
 4. przygotowanie właściwej polityki bezpieczeństwa,
 5. przygotowanie odpowiednich aneksów umów dla pracowników dostosowanych do obowiązujących przepisów RODO,
 6. zestawienie innych niezbędnych czynności niezbędnych nie tylko do prawidłowego wdrożenia, ale również późniejszego stosowania procedury RODO.

W związku z tym, że regulacje dotyczące wprowadzenia oraz stosowania założeń ujętych w RODO funkcjonują od niedawna przedsiębiorcy mogą spodziewać się szeregu kontroli w tym zakresie. Dlatego w Twoim interesie leży sprawdzenie i upewnienie się, że firma jest w pełni i w odpowiedni sposób przygotowana na kontrolę podmiotów zewnętrznych dotyczącą prawidłowego wdrożenia i stosowania procedury RODO.

Jakie są pozytywne skutki przeprowadzenia audytu prawnego ( w tym audytu prawnego zgodności z RODO)?

Korzyści z przeprowadzenia audytu w przedsiębiorstwie są liczne i pozwalają na ocenę jego aktualnego stanu. Niektóre z nich wskazaliśmy poniżej:

 • wnikliwa i praktyczna ocena prowadzonej działalności gospodarczej – pozwala ona w możliwie najkrótszym czasie skorygować aktualne działania oraz wprowadzić odpowiednie procedury naprawcze,
 • określenie możliwości oszacowania planowanych transakcji gospodarczych pod kątem istniejącego w związku z nimi ryzyka – taka wiedza stanowi odpowiednie zabezpieczenie przed utratą płynności finansowej przedsiębiorstwa, które może najczęściej prowadzi do dalszych niepożądanych konsekwencji,
 • możliwość zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed niekorzystnymi transakcjami – opierając się na wynikach audytu możemy wskazać odpowiednie instrumenty prawne nie tylko po to, aby naprawić aktualne konsekwencje, ale również zapobiec takim transakcjom w przyszłym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
 • analiza stanu zatrudnienia oraz wskazanie ewentualnej konieczności jego zmniejszenia lub zwiększenia,
 • ochrona prawna i możliwość wdrożenia kompleksowych rozwiązań prawnych.

Jakie mogą być konsekwencje nie wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie?

Jest to niezmiernie ważna kwestia, na którą powinny zwrócić uwagę w szczególności firmy i podmioty dysponujące dużą ilością danych osobowych, jednakże nie tylko one. Konsekwencje wynikające z nieprawidłowej polityki RODO lub całkowitego jej braku mogą być naprawdę dotkliwe. Urząd Ochrony Danych Osobowych (wcześniejszy GIODO) jest bowiem uprawniony do przeprowadzania audytów ochrony danych osobowych, jak również do udzielania w jasno określonych przypadkach rad administratorowi ( jeśli zwróci się z taką prośbą). Organ ten ma za zadanie, między innymi, zatwierdzanie kodeksów postępowania i wydawanie zezwoleń na certyfikację w tej kwestii.

Urząd Ochrony Danych Osobowych ma w swoich kompetencjach nakładanie kar pieniężnych, których wartość może wynosić nawet 20 milionów euro. Pod tym względem wysokość kar pieniężnych ustalonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych nie będzie znacząco różnił się od UOKiK czy UKE.

Nowością uregulowaną w dyrektywie RODO jest możliwość kierowania spraw o naruszenie ochrony danych osobowych do sądów cywilnych w indywidualnych sprawach. W imieniu osób, których dotyczą te dane, będą mogły także występować niezarobkowe fundacje i stowarzyszenia.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button