Umorzenie postępowań egzekucyjnych po ogłoszeniu upadłości

Jedną z korzyści dla Dłużnika związaną z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, o których była mowa w jednym z poprzednich wpisów jest umorzenie postępowań egzekucyjnych. Na początek należy wyjaśnić, co oznacza ten termin. Umorzenie postępowań egzekucyjnych to mówiąc prosto- zakończenie postępowania bez zaspokojenia wierzyciela. Cała procedura kończy się pomimo braku spłaty zobowiązania. Umorzenie następuje automatycznie w momencie uprawomocnienia się postanowienia o upadłości konsumenckiej wydanego przez właściwy Sąd. Określa się to mianem umorzenia ipso iure, czyli z mocy samego prawa.

Uregulowanie prawne tej sytuacji prawnej znajduje się w art. 146 ust. 1 Prawa upadłościowego, zgodnie z którym: Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia.

Z powyższego wynika, iż  konsekwencją ogłoszenia upadłości przez postanowienie Sądu jest umorzenie postępowań egzekucyjnych i nie wydaje się w tym zakresie żadnego dodatkowego postanowienia. Wyróżnia się jednak wyjątek od tej reguły, mianowicie- dopuszczalne jest prowadzenie postępowania egzekucyjnego względem majątku, który nie wchodził do masy upadłości Dłużnika tylko na podstawie postanowienia wydanego przez sędziego- komisarza czy na podstawie uchwały zgromadzenia wierzycieli.

W związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego względem majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej dopuszczalne jest wykonywanie postanowienia o zabezpieczeniu oraz zarządzenia zabezpieczenia na majątku Upadłego w stosunku do roszczenia alimentacyjnego, roszczenia o rentę z tytułu odszkodowania za spowodowanie choroby, niezdolność do pracy, kalectwa lub śmierci, roszczenia o przekształcenie uprawnień, które zostały objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Warto w tym miejscu przyjrzeć się różnicom pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym a postępowaniem upadłościowym. Wyróżniamy trzy zasadnicze różnice:

  1. pierwsza z nich dotyczy odsetek. Postępowanie upadłościowe charakteryzuje się tym, że w momencie ogłoszenie upadłości nie wzrastają odsetki od zaległych wierzytelności. W przypadku postępowania egzekucyjnego odsetki zwiększają się do chwili uregulowania należności w całości,
  2. drugą różnicą jest koszt rzeczywisty postępowania. W postępowaniu upadłościowym Dłużnik wnosi opłatę w wysokości 30 złotych wraz ze złożeniem wniosku. Postępowanie egzekucyjne wiąże się z wysokimi opłatami związanymi z kosztami procesu oraz samej egzekucji,
  3. jako ostatnią różnicę można podać sytuację niezaspokojonych wierzytelności. Przypomnijmy, że w postępowaniu upadłościowym ulegają one umorzeniu, natomiast w postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel posiada legitymację do ponownego wszczęcia postępowania.

Konkludując, umorzenie postępowań egzekucyjnych jawi się jako narzędzie, za pomocą którego Dłużnik może pełną piersią odetchnąć w związku z uwolnieniem się od prowadzonych przeciwko niemu postępowań. Jak wiadomo egzekucja wiąże się z dużą dolegliwością dla Dłużnika, stąd umorzenie takiego postępowania pozwoli Dłużnikowi na patrzenie w przyszłość z uśmiechem na twarzy.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.