Naruszenie przez syndyków przepisów dotyczących reprezentacji

Coraz częściej zauważalna jest praktyka Syndyków pomijania osoby reprezentującej swoich klientów w upadłości konsumenckiej. Uważa się to za zachowanie niezgodne z prawem oraz z zasadami współżycia społecznego. Nienależyte wykonywanie obowiązków przez Syndyka może odnosić się do wielu czynności, dla przykładu jest to nieterminowe działanie oraz właśnie działania sprzeczne z prawem. Zachęcamy do lektury dotyczącej naruszania przez Syndyków przepisów dotyczących reprezentacji.

Na początek jednak warto przypomnieć o trzech etapach postępowania w zakresie upadłości konsumenckiej. Pierwszym etapem jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do właściwego Sądu. Wniosek dłużnika zawiera wiele niezbędnych informacji dotyczących:

  1. jego danych osobowych,
  2. osiągniętych przychodach w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku,
  3. kosztów poniesionych na utrzymanie dłużnika oraz osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed złożeniem wniosku,
  4. czynności prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed złożeniem wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,
  5. czynności prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed złożeniem wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

Oprócz tych wiadomości konieczne jest uzasadnienie wniosku wraz z podaniem przyczyny niewypłacalności. Na tym etapie postępowania najbardziej korzystną decyzją jest skorzystanie z pomocy prawnej doświadczonego Pełnomocnika.

Drugi etap postępowania w zakresie upadłości konsumenckiej to postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wobec niewypłacalnego Dłużnika. Zadaniem Sądu Rejonowego jest wydanie postanowienia w sprawie możliwości skorzystania z instytucji oddłużeniowej. Moment wydania takiego postanowienia powoduje zmianę nazewnictwa osoby z Dłużnika na Upadłego. Sąd wskazuje zarządcę majątku Upadłego, czyli Syndyka Masy Upadłościowej.

Ostatnim etapem postępowania jest właściwe postępowanie upadłościowe. Rola Syndyka sprowadza się do ustalenia realnej wysokości zadłużenia Upadłego na podstawie list wierzytelności. Wykonywanie ustawowych obowiązków przez Upadłego i Syndyka Masy Upadłościowej prowadzą do zakończenia procedury upadłościowej oraz oddłużenia Upadłego poprzez złożenie wniosku o umorzenie wierzytelności w całości.

Wracając do naszego tematu należy w tym miejscu wyjaśnić pojęcie pełnomocnictwa. Przepisy prawa cywilnego systematyzują pełnomocnictwo i wyróżniają ich kilka rodzajów. Pierwsze z nich to pełnomocnictwo ogólne, które określa bardzo szeroki zakres umocowania, skupiający się na tzw. czynnościach zwykłego zarządu. Drugą kategorią jest pełnomocnictwo rodzajowe, które ma związek z określoną kategorią czynności prawnych. Ostatnim rodzajem jest pełnomocnictwo szczególne mające związek z określoną czynnością prawną. Oprócz tego wyróżnia się pełnomocnictwa procesowe: ogólne oraz do prowadzenia poszczególnych spraw. W Kodeksie postępowania cywilnego cały dział V poświęcony jest materii pełnomocnictwa procesowego. Zakres umocowania w pełnomocnictwie procesowym został uregulowany w art. 91 KPC, z którego w pierwszej kolejności wynika, że pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy oraz wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji. Wynika z tego, że pełnomocnik reprezentujący klienta, który wniósł o ogłoszenie upadłości konsumenckiej posiada pełne prawo do działania w jego imieniu, a tym samym Syndyk Masy Upadłościowej ma obowiązek kontaktowania się z Pełnomocnikiem w związku z reprezentacją Upadłego.

Osoba, która zdecydowała się na pomoc prawną bez wątpienia pragnie uniknąć niekomfortowych sytuacji związanych z kontaktem z Syndykiem. Udzielenie pełnomocnictwa profesjonalnemu radcy prawnemu lub adwokatowi pozwala Upadłemu na przejście przez procedurę upadłościową bezstresowo, bez nękających telefonów i tremujących wiadomości. Dla samego Upadłego jego sytuacja jest dużym balastem i jedną niewiadomą. Upadły nie do końca wie, jakie decyzje podejmować, aby osiągnąć upragnione oddłużenie. Dlatego tak ważne jest kontaktowanie się Syndyka z Pełnomocnikiem Upadłego.

Niewytłumaczalne jest zachowanie Syndyków naruszające przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Bezzasadnie nawiązują próbę kontaktu z Upadłym, podczas gdy powinni porozumieć się z Pełnomocnikami. W obecnych czasach jest to zdecydowanie łatwiejsze niż kilkanaście lat temu. Numery telefonów oraz adresy skrzynek mailowych do poszczególnych Pełnomocników są ogólnodostępne. Naruszenie przepisów dotyczących reprezentacji przez Syndyków Masy Upadłościowej wpływa negatywnie na postępowanie upadłościowe. Kluczem do sukcesu dla Upadłego jest fachowa pomoc Pełnomocnika, która w końcu doprowadzi do kolejnej szansy na rozwój i dobrej perspektywy na przyszłość.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.

Call Now Button