Jakich działań nie może podejmować firma windykacyjna? Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką?

Jakich działań nie może podejmować firma windykacyjna? Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką?

W odpowiedzi na liczne zapytania naszych Klientów poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania jakich działań nie wolno podejmować firmom windykacyjnym i dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką. Na wstępie należy wyjaśnić, że firmy windykacyjne nabywają długi na podstawie zawartych z wierzycielami umów cesji zadłużenia. Należy pamiętać że jedynym podmiotem uprawnionym do egzekucji jest komornik sądowy. Jakich działań nie może podejmować pracownik firmy windykacyjnej?

Czy windykator może przesyłać listy i telefony przypominające o spłacie długu?

Tak natomiast nie może przybierać to postaci uporczywego nękania. Windykator nie ma jednak prawa do wykonywania tych czynności w sposób uporczywy. Zgodnie z artykułem 190a kodeksu karnego każdy, kto przez uporczywe nękanie osoby wzbudza w niej poczucie zagrożenia lub narusza istotnie jej prywatność, podlega karze do 3 lat więzienia. Za takie uporczywe nękanie można uznać choćby takie działania windykatorów, jak seria głuchych telefonów w środku nocy

Czy windykator może wejść do mieszkania dłużnika?

Nie. Bez zgody dłużnika windykator nie może wejść na posesję, ani do mieszkania. Takie uprawnienie ma wyłącznie komornik dysponujący tytułem wykonawczym np. w postaci nakazu zapłaty lub wyroku sądowego z klauzulą wykonalności. Działania polegające na tym, że windykator pojawi się w domu dłużnika w celu zajęcia cennych rzeczy należy więc traktować jako próbę zastraszenia, a ich realizację – jako włamanie. W takim przypadku należy niezwłocznie zawiadomić Policję.

Czy windykator może grozić egzekucją komorniczą?

Nie. Egzekucję komorniczą może prowadzić wyłącznie komornik sądowy na podstawie tytułu egzekucyjnego. Warto więc pamiętać, że do wszczęcia postępowania egzekucyjnego potrzebny jest prawomocny wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Żadne przepisy prawa nie dają firmie windykacyjnej prawa do wystawienia tytułu egzekucyjnego. Takie uprawnienia ma natomiast bank, który w określonej sytuacji może zdecydować się na wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego i ewentualną egzekucję komorniczą.

Czy windykator może rozpowszechniać informację o zadłużeniu Dłużnika osobom trzecim rodzinie i przyjaciołom?

Nie. Powyższe działania firm windykacyjnych grożą wszczęciem postępowania karnego zarówno przeciwko firmie windykacyjnej jak i bankowi w związku z naruszeniem tajemnicy bankowej. Pracownik firmy windykacyjnej może rozmawiać wyłącznie z Dłużnikiem.

Czy windykator może grozić Dłużnikowi zajęciem wynagrodzenia za pracę i rachunku bankowego?

Nie. Takie uprawnienie przysługuje wyłącznie komornikowi sądowemu. Groźby firm windykacyjnych w tym zakresie stanowią wyłącznie formę zastraszenia Dłużnika i wymuszenia spłaty długu.

Czy warto negocjować z firmami windykacyjnymi?

Nie. Spłata zadłużenia firmie windykacyjnej nie gwarantuje wygaśnięcia zobowiązania.

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką?

Ponieważ jest to jedyna legalna forma całościowego oddłużenia. O korzyściach z upadłości piszemy tutaj: Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką

Jak naszym Klientom pomaga ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Przeczytaj: Historie zadowolonych Klientów

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl