Zadłużenie w ZUS, a upadłość konsumencka

Zadłużenie w ZUS, a upadłość konsumencka

Z danych statystycznych wynika, że zadłużenie  Polaków wciąż rośnie. Przyczyn rosnącego zadłużenia jest wiele. Bardzo częstym przypadkiem, który spotykamy podczas pracy w kancelarii jest fakt spłacania zadłużenia w bankach kredytami zaciągniętymi w firmach pożyczkowych. Powoduje to drastyczny wzrost zadłużenia oraz niemożliwość spłaty. Zadłużenie wynika również z zaległości z tytułu nieopłaconych składek ZUS.

Instytucja upadłości konsumenckiej polega na redukcji lub umorzeniu zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia jej niezawinionej niewypłacalności.

Upadłość konsumencka pozwala na całkowite i legalne oddłużenie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. W upadłości konsumenckiej istnieje również możliwość umorzenia zaległych zobowiązań wobec ZUS.

Art. 491 21 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe wymienia katalog zamknięty zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Pośród wymienionych tam zobowiązań nie podlegających umorzeniu nie znalazły się zaległości pochodzące z ZUSu czy Urzędu Skarbowego. Poza wymienionymi w powyżej przywołanym artykule, wszelkie inne zobowiązania konsumenta mogą zostać umorzone, niezależnie od tego, czy powstały w związku z prowadzoną uprzednio działalnością gospodarczą, czy też stanowiły tzw. długi konsumenckie.

Jednoznacznie można stwierdzić, że zaległości pochodzące z ZUSu, skoro nie znajdują się pośród powyższych przypadków mogą zostać umorzone w postępowaniu upadłościowym.

Zobowiązania o charakterze publicznoprawnym, czyli między innymi składki z ZUS podlegają umorzeniu na identycznych zasadach jak zobowiązania o charakterze prywatnoprawnym. Ustawa Prawo upadłościowe nie rozróżnia tutaj umorzenia zobowiązań w postępowaniu upadłościowym ze względu na charakter zobowiązań.

Sąd może również ogłosić upadłość konsumencką nawet w przypadku stwierdzenia, iż dłużnik zaniedbał swoich obowiązków podczas prowadzonej działalności gospodarczej lub wręcz celowo doprowadził do swojej trudnej sytuacji bowiem istnieją rozwiązania, które umożliwiają ogłoszenie upadłości takich osób. Są to tzw. klauzule słuszności i humanitaryzmu. Klauzule słuszności i humanitaryzmu polegają na tym, że sytuacja danej osoby jest przypadkiem szczególnym. Wyjątkowe okoliczności sprawy mogą wynikać np. ze złego stanu zdrowia, bądź podeszłego wieku dłużnika. Ocena należy do Sądu, który będzie indywidualnie oceniał każdą sytuację osoby, która składa wniosek. Każdy przypadek ma tu swoją własną specyfikę, którą bada się indywidualnie, nie istnieją sztywne reguły określone przepisami.

W tym miejscu należy wskazać korzyści dla Dłużnika wynikające z ogłoszenia upadłości konsumenckiej, które są następujące:

1) upadłość konsumencka polega na dążeniu do uzyskania pełnego oddłużenia osoby składającej wniosek;

Umorzeniu może podlegać wiele z długów posiadanych przez Dłużników. Upadłość konsumencka daje szanse na odzyskanie chęci do życia i równowagi psychicznej.

2) wstrzymanie z mocy prawa wszelkich egzekucji komorniczych, które dążą nie do oddłużenia, a do maksymalnego zaspokojenia wierzycieli;

Postępowanie egzekucyjne cechuje funkcja windykacyjna, która polega na działaniu uprawnionego organu w celu maksymalnego zaspokojenia wszelkich wierzycieli poprzez dokonywanie regularnych spłat. Upadłość konsumencką charakteryzuje natomiast funkcja oddłużeniowa, która przejawia się możliwością wyjścia ze spirali zadłużenia przez osoby wnioskujące o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

3) niskie koszty złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Koszt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł.

4) możliwość odzyskania równowagi życiowej, rozpoczęcia życia na nowo, bez ciągłych wizyt wierzycieli.

5) możliwość złożenia wniosku o umorzenie zobowiązań w całości bez ustalania planu spłat wierzycieli, jeżeli indywidualna sytuacja Dłużnika spełnia prawne przesłanki do dokonania takiej czynności.

Upadłość konsumencka jest jedyną instytucją, która pozwala na całkowite oddłużenie osoby fizycznej. Warto skorzystać z tej możliwości i dać sobie szansę na nowe życie.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.