Nierzetelny wykonawca pozwał mnie o zapłatę – co zrobić?

Nierzetelny wykonawca pozwał mnie o zapłatę – co zrobić?

Dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi za wadliwe wykonanie robót budowlanych jest procesem specyficznym, niejednokrotnie dochodzi bowiem do zakwestionowania jakości dzieła częściowo wykonanego. Inwestycje budowlane niejednokrotnie dzielą się na etapy, zatem przykładowo w toku realizacji etapu trzeciego mogą wyjść na jaw wady etapu pierwszego. Wykrycie takowych prawie zawsze pociąga za sobą konflikt z wykonawcą i przerwanie wzajemnych świadczeń. Zamawiający występując z żądaniem obniżenia ceny bądź usunięcia wady z oczywistych względów wstrzymuje rozliczenia elementów dzieła obciążonych wadami – wówczas pozostający przy swoich racjach wykonawca w odpowiedzi rozpoczyna dochodzenie ceny dzieła na drodze sądowej. Co robić będąc w położeniu zamawiającego?

Przede wszystkim nie należy zwlekać z wyartykułowaniem swoich żądań z tytułu rękojmi przed sądem. Jeżeli po pierwszych negocjacjach wykonawca odmówił obniżenia ceny w sposób ugodowy (co ma miejsce w znacznej większości przypadków) następnym krokiem powinno być powództwo. Ma to swoje uzasadnienie w tzw. „prejudycjalności” oznaczającej zależność jednego toczącego się postępowania od wyniku innego. W opisywanym przypadku mamy do czynienia z dwiema sprawami wszczętymi przez występujące przeciwko sobie podmioty – sprawą o zapłatę z powództwa wykonawcy oraz sprawą o roszczenia z tytułu rękojmi wytoczoną przez zamawiającego.

Jak wskazano powyżej, występując z roszczeniami opartymi o rękojmię za wady zamawiający żąda obniżenia ceny albo usunięcia wady (w przypadku robót budowlanych wymiana rzeczy na wolną od wad nie wchodzi w grę z oczywistych względów). Obydwa żądania da się zamienić na roszczenia pieniężne, przy czym na pierwszy rzut oka można dostrzec, że w przypadku uwzględnienia żądań obu stron wyższe z nich zostanie odpowiednio „zredukowane” o kwotę niższego (w prawie cywilnym taka operacja nosi nazwę „potrącenie”). Tym samym, powołując się na prejudycjalność, możliwe jest uzyskanie zawieszenia postępowania o zapłatę, do czasu rozstrzygnięcia sprawy z tytułu rękojmi. Jak wskazują sądy uzasadnieniach postanowień uzyskiwanych przez Kancelarię, uwzględnienie roszczenia z tytułu rękojmi może doprowadzić do sytuacji, w której dalsze procedowanie sprawy o zapłatę stanie się bezprzedmiotowe.

Zapraszamy do konsultacji osoby których roboty budowlane zostały wykonane wadliwie.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button