Polacy z upadłością ogłoszoną w Wielkiej Brytanii

Polacy z upadłością ogłoszoną w Wielkiej Brytanii

Wielu Naszych rodaków nadal decyduje się na ucieczkę przed długami na Wyspy Brytyjskie. Niektórzy już na emigracji, po ustabilizowaniu finansów decydują się na uporządkowanie spraw związanych z zadłużeniem, często nie wiedząc od czego tak naprawdę należy zacząć. W efekcie do Kancelarii często zgłaszają się osoby po poradę dotyczącą uznania upadłości ogłoszonej w Wielkiej Brytanii wobec polskich wierzycieli. Od wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej nie następuje już wzajemne uznania upadłości z mocy prawa, jednakże nie wyłącza to możliwości uznania brytyjskiej upadłości w Polsce.

Przepisy Części Drugiej Prawa Ustawy Prawo Upadłościowe regulują zakres międzynarodowego postępowania upadłościowego – w tym uznawania orzeczeń o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego. Istotnym jest w tej sytuacji słowo „wszczęcie” – uznaniu może podlegać bowiem orzeczenie wszczynające upadłość – zagraniczny odpowiednik postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, iż wówczas polscy wierzyciele mają szansę wziąć udział w postępowaniu prowadzonym przez zagraniczny odpowiednik syndyka masy upadłości.

Uznanie zagranicznego orzeczenia o wszczęciu postępowania upadłościowego wymaga przedłożenia zagranicznych dokumentów na wszczęcia zagranicznego postanowienia upadłościowego i wyznaczenia zarządcy oraz spis wierzycieli, których miejsce zamieszkania, siedziba lub główny ośrodek podstawowej działalności znajduje się na terenie Polski. Zagraniczny zarządca majątkiem Dłużnika po uznaniu upadłości w Polsce ma uprawnienia i obowiązki analogiczne do tych, jakie ma Syndyk w przypadku upadłości prowadzonej w całości w Polsce. Poza oczywistymi niedogodnościami wynikającymi z prowadzeniem postępowania w dwóch państwach jednocześnie, procedura upadłości po uznaniu przez Polski sąd zagranicznego orzeczenia przebiega analogicznie do postępowania wszczętego przed polskim sądem.

W przypadku, gdy postępowanie upadłościowe za granicą dobiegło końca, nie ma możliwości uznania orzeczenia o umorzeniu zobowiązań w Polsce. Stanowiłoby to rażące pokrzywdzenie polskich wierzycieli, którzy w takim wypadku zostaliby pozbawieni swoich uprawnień do wzięcia udziału w postępowaniu celem uzyskania spłaty przynajmniej części wierzytelności. W takiej sytuacji Dłużnikowi pozostaje jedynie wszczęcie ponownie upadłości przed Sądem w Polsce.
Zapraszamy do konsultowania z nami swoich spraw upadłościowych.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button