Wskazanie nabywcy dla majątku dłużnika

Wskazanie nabywcy dla majątku dłużnika

Osoby tracące kontrole nad zadłużeniem niejednokrotnie dokonują desperackich posunięć mających poprawić ich sytuację – najczęściej poprzez różne formy wyzbycia się majątku. O ile uczyniona darowizna może zostać unieważniona w drodze tzw. skargi pauliańskiej, o tyle sprzedanie np. nieruchomości należącej do dłużnika może nieść za sobą mniej dotkliwe, lecz nadal możliwe do usunięcia nieprzyjemności w toku postępowania. Przede wszystkim kwota uzyskana w drodze takiej sprzedaży stanie się obiektem poszukiwań syndyka masy upadłości – konieczne będzie złożenie w tym zakresie wyjaśnień lub przedłożenie dokumentów. Nadto, w przypadku sprzedaży za cenę znacznie poniżej rynkowej niewykluczone jest wysunięcie żądania uznania czynności sprzedaży za bezskuteczną. Dla dłużników słusznie jako najgorsze rozwiązanie jawi się licytacja komornicza w potencjalnym postępowaniu egzekucyjnym – nierozsądne działania często motywowane są silną chęcią uniknięcia sprzedaży majątku na niekorzystnych warunkach w toku egzekucji.

Rozwiązanie opisanych problemów przynosi nam sama ustawa Prawo Upadłościowe, a dokładnie wprowadzona stosunkowo niedawno do upadłości konsumenckiej instytucja wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Najprościej mówiąc, polega on na złożeniu Sądowi propozycji sprzedaży nieruchomości albo mienia znacznej wartości wchodzącego w skład masy upadłości (majątku dłużnika) wskazanej osobie za proponowaną cenę. Wniosek może być złożony zarówno wraz z pismem inicjującym postępowanie, jak i w czasie jego trwania. Do wniosku należy załączyć operat szacunkowy sporządzony przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych a osoba wskazana jako potencjalny nabywca obowiązana jest do wniesienia wadium w wysokości 10% oferowanej ceny. Przepisy nie zabraniają sprzedaży na rzecz osoby bliskiej, jednakże w takim przypadku (sprzedaż na rzecz małżonka, partnera lub krewnego) proponowana cena nie może być niższa niż cena oszacowania wskazana w przedkładanym operacie.

Biegły sporządzając opinię na potrzeby opisywanego wniosku określa dwie ceny danego składnika majątkowego – rynkową i cenę dla tzw. „sprzedaży wymuszonej”. Druga z nich jest ceną możliwą do uzyskania w ramach sprzedaży w trybie licytacji albo przetargu w toku postępowania egzekucyjnego bądź upadłościowego. Głównym celem przygotowanej likwidacji (w ramach której dochodzi do zatwierdzenia warunków sprzedaży) jest skrócenie postępowania, obniżenie jego kosztów, poprzez chociażby mniejszy nakład pracy syndyka, ponadto potencjalne zaspokojenie wierzycieli w wyższym stopniu. Instytucja została wprost wskazana jako możliwa do zastosowania w upadłości konsumenckiej stosunkowo niedawno, stąd brak na ten moment wypracowanej linii orzeczniczej. Niemniej jednak, posiadając wartościowe składniki majątkowe w momencie ogłaszania upadłości warto rozważyć próbę jej zastosowania.
Zapraszamy do kontaktu w sprawach z zakresu upadłości konsumenckiej.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button