Pomijanie udziału pełnomocnika profesjonalnego w procesie upadłościowym przez Syndyków

Udzielenie pełnomocnictwa w procesie upadłościowym niewątpliwie odciąża Dłużników pod względem psychicznym, ale i procesowym. Warto zastanowić się jakie jest znaczenie udziału pełnomocnika profesjonalnego w postępowaniu upadłościowym. Nasi Klienci z wielką radością przyjmują wiadomość o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i serdecznie nam dziękują za pomoc- w tym za ich reprezentację. Jeden z najtrudniejszych dla Nich okresów to ten, w którym Syndycy Masy Upadłości kontaktują się bezpośrednio z nimi. Dlaczego wciąż standardem wśród Syndyków jest pomijanie udziału pełnomocnika profesjonalnego w procesie upadłościowym?

Skupmy się na początek na definicji pełnomocnictwa. Przepisy regulujące kwestię pełnomocnictwa znajdują się w Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie postępowania administracyjnego itd. W naszym konkretnym przypadku- postępowaniu upadłościowych będziemy bazować na przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, a konkretnie na dziale V, który nosi nazwę ,,Pełnomocnicy procesowi’’. Z art. 86 k.p.c. wynika, że strony i ich organy lub przedstawiciele mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Profesjonalnym pełnomocnikiem procesowym jest reprezentant upoważniony do dokonywania rozmaitych czynności procesowych.

W nawiązaniu do art. 91 k.p.c. można wyróżnić następujące czynności:

  1. umocowanie do egzekwowania mających związek ze sprawą czynności procesowych, w tym także wniosek o powództwo wzajemne, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy,
  2. dotyczących zabezpieczenia i egzekucji,
  3. udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu,
  4. zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie,
  5. odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Pełnomocnikiem profesjonalnym jest zatem adwokat lub radca prawny, którzy mogą udzielać dalszego pełnomocnictwa. W praktyce oznacza to, że mają prawo upoważnić innego adwokata lub innego radcę prawnego do reprezentowania swojego klienta.

W świetle przepisów prawa i doktryny pełnomocnicy profesjonalni mają wielokierunkowe uprawnienia. Obecnie permanentnie zadziwia sposób zachowania Syndyków, którzy pomijają udział pełnomocników w procesie upadłościowym.

Posiadając szeroki wachlarz możliwości wynikający z umocowania przez Dłużnika do reprezentowania, niezrozumiałe jest umniejszanie ich roli przez Syndyków.

W toku postępowania upadłościowego niebagatelne znaczenie ma kontakt z uczestnikami sprawy. Syndycy Masy Upadłości mają obowiązek kontaktowania się z Dłużnikiem, to prawda, ale za pośrednictwem jego pełnomocnika. Pomijanie pełnomocników profesjonalnych jest bezzasadne, a co ważniejsze- sprzeczne z wykładnią prawa. Niestety w praktyce jest to dość często stosowane prze syndyków masy upadłości.

Podsumowując, Dłużnik nie jest zobowiązany do utrzymywania stałego kontaktu z Syndykiem, pod warunkiem, że posiada pełnomocnika profesjonalnego.

Drodzy Państwo, jeśli znajdujecie się w podobnej sytuacji i chcielibyście skorzystać z usług naszej Kancelarii- zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Wam przejść przez całą procedurę oddłużeniową niwelując maksymalnie stres i nerwy. Razem możemy osiągnąć wymarzony sukces.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.