Przerwanie biegu zasiedzenia

Przerwanie biegu zasiedzenia

Zasiedzenie jest wyzuciem z prawa własności z powodu jego niewykonywania. Gdy dochodzi do postępowania, osoby przeciwko którym biegło zasiedzenie – właściciele nieruchomości stanowiących przedmiot zasiedzenia – często odczuwają uzasadnione poczucie pokrzywdzenia. Zdarza się, że przez lata pozostawali w błędnym przekonaniu co do stosunku łączącego ich z posiadaczem nieruchomości, podczas gdy ten przygotowywał się do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie po upływie odpowiedniego okresu czasu.

Co istotne, czynione przez posiadacza działania mające na celu stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie zostawiają po sobie widoczne ślady – muszą przecież stanowić dowód w przyszłym postępowaniu sądowym – zatem w sytuacji właściciela, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie najważniejszym jest szybkie podjęcie odpowiednich działań mających na celu jego przerwanie.

Przerwanie biegu zasiedzenia, stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego następuje – analogicznie do przerwania biegu terminu przedawnienia – przez każdą czynność podjętą przez właściciela zmierzającą do pozbawienia posiadacza władztwa nad rzeczą. Omawiana czynność nie musi oznaczać od razu wniesienia powództwa, może przybrać postać wezwania do wydania nieruchomości – orzecznictwo wykształciło określenie „akcji zaczepnej” jako określenia ogółu omawianych czynności.

Do najistotniejszych czynności przerywających bieg zasiedzenia wskazywanych w orzecznictwie należy zaliczyć:

  • powództwo o wydanie nieruchomości;
  • wszczęcie postępowanie rozgraniczeniowego;
  • wszczęcie postępowania o dział spadku i/albo zniesienie współwłasności – jeżeli zasiedzenie biegnie na rzecz współwłaściciela albo innego spadkobiorcy;
  • wniosek o uzgodnienie treści księgi wieczystej – w stosunku do pozostałych uczestników będących posiadaczami.

Na pierwszy rzut oka widać, że duża część czynności zmierzających do przerwania biegu zasiedzenia przerwie go tylko w odpowiednich okolicznościach. Z tego względu ważnym jest indywidualna ocena danego przypadku i dobranie odpowiednich środków aby zapobiec utracie prawa własności w następstwie zasiedzenia.

Jeżeli obawiają się Państwo utraty majątku przez zasiedzenie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button