Negatywne skutki niewywiązania się z obowiązku składania sprawozdań w postępowaniu upadłościowym

Negatywne skutki niewywiązania się z obowiązku składania sprawozdań w postępowaniu upadłościowym

W odpowiedzi na liczne prośby i pytania ze strony Klientów w zakresie postępowania upadłościowego dzisiaj omówimy instytucję warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli oraz konsekwencje związane z niezłożeniem sądowi sprawozdania z sytuacji majątkowej i zawodowej.

Na łamach niniejszego bloga wielokrotnie pisaliśmy, że postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej może zostać zakończone na trzy odmienne sposoby:

  1. sporządzeniem planu spłaty;
  2. umorzeniem zobowiązań bez ustalania plany;
  3. warunkowym umorzeniem zobowiązań.

Ostatnia z możliwości stosowana jest przez sąd, gdy w jego ocenie niezdolność upadłego do dokonania jakichkolwiek spłat, w ramach planu spłaty wierzycieli, która wynika z osobistej sytuacji upadłego nie ma trwałego charakteru. Zgodnie z przepisami, jeżeli w ciągu pięciu lat nie wpłynie wniosek upadłego czy wierzycieli o ustalenie planu spłaty, zobowiązania upadłego ulegają umorzeniu z upływem pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Jest to skutek następujący z mocy samego prawa.

Kluczową przesłanką do zastosowanie warunkowego umorzenia zobowiązań jest osobista sytuacja upadłego. Sąd dokonując jej oceny musi dojść do wniosku, że niezdolność do zrealizowania jakiegokolwiek spłaty w ramach planu nie jest trwała, a co za tym idzie sytuacja upadłego może ulec polepszeniu. Sąd badana przede wszystkim możliwości zarobkowe, koszty życia ponoszone przez upadłego (w tym te związane z pozostawaniem osób na jego utrzymaniu) a także wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz stopień zaspokojenia wierzytelności w trakcie postępowania.

W związku z art. 49116 ust. 2c Prawa upadłościowego w okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadły jest obowiązany składać sądowi coroczne sprawozdana ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za poprzednik rok kalendarzowy. Powinno ono zawierać informacje o osiąganych przychodach, nabytych składnikach majątkowych, możliwościach zarobkowych, wydatkach potrzebnych na utrzymanie.

Co zatem jeśli upadły nie złoży stosownego oświadczenie w terminie lub zostanie ono przez niego błędnie sporządzone? W takim przypadku sąd uchyla postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego, co jest jednoznaczne z ich nieumorzeniem. Powoduje to całkowite zniwelowanie celu jaki przyświeca upadłości konsumenckiej, czyli oddłużeniu osoby fizycznej dające szansę na rozpoczęcie nowego etapu życia.

Warto nadmienić, że nie jest to jedyna sytuacja, w której to Upadły zobowiązany jest do składania stosownych sprawozdań – w przypadku ustalenia planu spłaty wierzycieli do sądu należy przedkładać roczne, szczegółowe oraz spełniające wymogi ustawowe zestawienie z wykonywania planu.

Podkreślamy, iż niezwykle istotne znaczenie ma pomoc profesjonalnego pełnomocnika. W Kancelarii pomagamy Upadłym w przygotowaniu sprawozdań do Sądu i zakończeniu postępowania upadłościowego. Sporządzanie sprawozdań w sposób rzetelny, wyczerpujący oraz spełniający wszelkie wymogi formalne przez cały wymagany okres jest kluczowe do pomyślnego zakończenia sprawy przed Sądem. Klienci cenią współpracę z nami o czym świadczą ich opinie.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w formie mailowej i telefonicznej.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button