Skarga pauliańska w drugim etapie postępowania upadłościowego

Skarga pauliańska w drugim etapie postępowania upadłościowego

Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo częstą sytuacją jest wytoczenie powództwa za skargi pauliańskiej w drugim etapie postępowania upadłościowego przez syndyka masy upadłości.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że syndyk masy upadłości sprawuje w postępowaniu upadłościowym zarząd nad całym majątkiem dłużnika. Zgodnie z art. 527 § 1 k.c., gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Zgodnie z art. 528 k.c., jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, podczas gdy art. 529 k.c. stanowi, że jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, iż działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. To samo dotyczy wypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny.

Należy podkreślić, że wszystkie przesłanki z art. 527 § 1 k.c. muszą być spełnione kumulatywnie, a ciężar ich udowodnienia obciąża co do zasady wierzyciela. Jeżeli Pozwany kwestionuje swoją odpowiedzialność, to w tym zakresie ciężar dowodu spoczywa na nim.

W celu obalenia domniemania z art. 529 k.c. – działania przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela należy wykazać, że dłużnik dokonując czynności nie miał świadomości działania z pokrzywdzeniem wierzycieli. W celu wykazania braku świadomości dłużnika działania z pokrzywdzeniem wierzycieli niezbędne jest sporządzenie dowodu z opinii biegłego psychiatry.

Sąd dopuszcza wniosek na podstawie art. 278 k.p.c. ,,W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii”.

Biegły sądowy w sporządzonej opinii ustala czy Dłużnik w dacie zawieranej czynności prawnej miał świadomość pokrzywdzenia wierzycieli. W celu ustalenia powyższej okoliczności nie są wystarczające zeznania świadków ponieważ wymaga ona wiadomości specjalnych, które posiada tylko biegły sądowy lekarz z dziedziny psychiatrii. Z uwagi na fakt prekluzji dowodowej w sprawach cywilnych warto pamiętać, że wszystkie twierdzenia i dowody na poparcie tezy braku działania z pokrzywdzeniem wierzyciela powinny być przytoczone w pierwszym piśmie procesowym.
Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button