Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej niesie ze sobą wiele korzyści, o których pisaliśmy szerzej na łamach bloga w jednym z poprzednich wpisów: Korzyści z ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną

Zdarza się, że Klienci Kancelarii ogłaszający upadłość konsumencką posiadają zadłużenie związane z zobowiązaniem alimentacyjnym. Powstaje zatem pytanie – czy zostanie ono umorzone tak jak inne wierzytelności?

Wpierw należy nadmienić, że długi alimentacyjne można podzielić z chwilą ogłoszenia upadłości na dwie grupy:

  1. Alimenty zaległe – czyli takie, które były wymagalne przed dniem ogłoszenia upadłości,
  2. Alimenty bieżące – czyli takie, który są wymagalne od momentu ogłoszenia upadłości.

W uwagi na szczególny charakter świadczenia alimentacyjnego, który przejawia się w regulacjach należących do różnych dziedzin i gałęzi prawa, również i w prawie upadłościowym są one niejako zobowiązaniem „uprzywilejowanym”, gdyż nie podlegają one umorzeniu, zgodnie z normą zawartą w art. 49121 ust. 2 Ustawy Prawo upadłościowe. Pierwsza kategoria alimentów zostaje wpisana na listę wierzytelności, zaś druga jest na bieżąco potrąca przez Syndyka sprawującego zarząd nad majątkiem Upadłego.

W przypadku, gdyby to osoba co do której ogłoszono upadłość konsumencką była jednocześnie uprawnioną do ich pobierania, to kwota ta nie wchodzi do masy upadłości – oznacza to nie mniej, nie więcej niż to, że środkami tymi Upadły może dowolnie dysponować. Warto nadmienić, że wypłata świadczenia alimentacyjnego przez Syndyka obejmuje kwotę nieprzekraczającą wysokości minimalnego wynagrodzenie za pracę. Dodatkowo, na podstawie art. 144 ust. 4 Ustawy Prawo upadłościowego Syndykowi przysługuje żądanie zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego – podstawą takiego działania może być uzasadnione podejrzenie, że w ten sposób Upadły dokonuje np. świadczeń pozornych, mających za cel obejście prawa, co skutkuje pokrzywdzeniem innych wierzycieli.

Zawsze warto rozważyć procedurę ogłoszenia upadłości konsumenckiej – zwłaszcza, że zadłużenie z jakim się zmagamy nie musi pochodzić jedynie ze stosunków prywatnoprawnych, o czym szerzej pisaliśmy już na blogu: Czy w upadłości konsumenckiej można umorzyć zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej niezwykle często jest jedyną możliwą drogą, która pozwoli na wyjście ze spirali zadłużenia. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią – na spotkaniu szczegółowo przyjrzymy Państwa sytuacją oraz omówimy dalsze możliwości oraz strategie działania.

Zachęcamy również do zapoznania się z licznymi opiniami naszych klientów: Zadowoleni Klienci

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button