Umorzenie postępowań egzekucyjnych po ogłoszeniu upadłości

Umorzenie postępowań egzekucyjnych po ogłoszeniu upadłości

Postępowanie dotyczące ogłoszenia upadłości rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku  w  przedmiocie ogłoszenia upadłości. Zakończenie wyżej wspomnianego postępowania następuje natomiast w momencie wydania orzeczenia.

Zgodnie z art. 146 Prawa upadłościowego postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z  mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Zastosowanie powyżej przytoczonego przepisu powoduje, że wyłączona jest możliwość dalszego prowadzenia postępowań egzekucyjnych w trakcie toczącego się postępowania upadłościowego. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, następuję z mocy prawa co oznacza, że Sąd lub organ egzekucyjny nie ma obowiązku wydawania żadnego postanowienia w tym przedmiocie. W dalszej części art. 146 ust. 1 Prawa upadłościowego ustawodawca zastrzega, że postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W konsekwencji czego komornik nie ma uprawnień do dalszego prowadzenia egzekucji wobec dłużnika. Istotny jest również fakt, że z dniem wydania przez Sąd orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości wstrzymaniu ulegają naliczane odsetki. Postanowienie dotyczące ogłoszenia upadłości staje się prawomocne jeżeli nie zostanie złożone zażalenie, do którego prawo przysługuje wyłącznie upadłemu, z uwagi na co postępowanie egzekucyjne szybko zostaje umorzone z mocy prawa, ponieważ z oczywistych względów dłużnik nie będzie zainteresowany składaniem środka odwoławczego od korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia. Powyższe regulacje powodują, wyeliminowanie możliwości kontynuowania jakichkolwiek postępowań egzekucyjnych w toku postępowania upadłościowego.  Całość uzyskanych sumy w konsekwencji zawieszenia postępowania egzekucyjnego zostaje przekazana z urzędu do masy upadłości, a organ egzekucyjny nie ma prawa do dokonywania żadnych potrąceń.

Zgodnie z art. 146. ust. 3 Ustawy prawo upadłościowe ,,po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego. Od powyższego przepisu zostały przewidziane jednak pewne wyjątki, którymi są:

  • roszczenia alimentacyjne,
  • roszczenia o rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolność do pracy, kalectwa lub śmierci.

Podsumowując zgodnie z art. 146 ustawy Prawo upadłościowego dłużnik wobec którego komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne może skorzystać z możliwości złożenia wniosku w przedmiocie upadłości konsumenckiej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje zawieszeniem, a następnie umorzeniem każdego postępowania egzekucyjnego, stanowiąc gwarancję, że w trakcie trwającego postępowania egzekucyjnego nie zostanie wszczęta żadna nowa egzekucja komornicza.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl