Wyłączenie z masy upadłości

Wyłączenie z masy upadłości

Klienci przeprowadzający postępowanie upadłościowe z pomocą Naszej Kancelarii często wyrażają obawę o utratę w toku postępowania upadłościowego podstawowych środków swojej egzystencji – niekiedy są to przedmioty materialne, innym razem świadczenia pieniężne takie jak renty czy emerytury.

Przepisy prawa upadłościowego przewidują możliwość wyłączenia z masy upadłości określonych składników majątkowych – nieco szersze, niż przepisy dotyczące egzekucji komorniczej. W szczególności o wyłączenia mogą starać się osoby mające kogoś na utrzymaniu, jednakże nie jest to zasadą. Wyłączenia z masy upadłości często dokonuje się poprzez indywidualne rozpatrzenie danej sprawy – osoby ogłaszające upadłość konsumencką niekiedy dysponują np. niskiej wartości pojazdem, który pomimo złego stanu wizualnego służy im do zaspokajania potrzeb związanych z pracą czy leczeniem.

Oddzielną kategorię stanowią przedmioty, których próba zbycia generuje potencjalne problemy i przedłużenie postępowania. Częstokroć ma to miejsce w przypadku udziałów w przedmiotach objętych współwłasnością, w przypadku niskiej wysokości udziału lub konfliktu z pozostałymi współwłaścicielami, który uniemożliwia skuteczny zarząd rzeczą wspólną. Pozostawanie takiego przedmiotu w masie upadłości przedłużałoby likwidację, działając tym samym na szkodę wierzycieli.

Wniosek o wyłączenie danej rzeczy z masy upadłości musi być dobrze umotywowany, wobec czego najlepiej, aby był sformułowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Dobrze przeprowadzone postępowanie upadłościowe to szansa na rozpoczęcie nowego życia bez długów.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl