Zajęcie wynagrodzenia za pracę po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

W pracy Naszej Kancelarii często spotykamy osoby, którym zostało zajęte wynagrodzenia za pracę po ogłoszeniu upadłości.

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez Sąd, majątek który należał do upadłego wchodzi w skład masy upadłości. Z tej masy zaspokajani są wszyscy wierzyciele upadłego oraz służy ona pokryciu kosztów procesowych. Syndyk działa od momentu ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania upadłościowego. Zajęcie wynagrodzenia przez syndyka ma miejsce od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wydania postanowienia o planie spłaty wierzycieli, postanowienia o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty albo warunkowym umorzeniu zobowiązań. Warto na początku przywołać art. 62 ustawy Prawo upadłościowe: W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami określonymi w art. 63–67a. Zgodnie z tym artykułem w skład masy upadłości wchodzi majątek upadłego, który został przez niego nabyty, a zwłaszcza otrzymywane wynagrodzenie za pracę.

Ustawa Prawo upadłościowe w art. 63 ust. 1 pkt 2 wskazuje, iż nie wchodzi do masy upadłości wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu. O zajęciu wynagrodzenia określają przepisy Kodeksu pracy. W art. 87 §3 Kodeksu pracy: Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

  1. w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;
  2. w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

Potrącenie o którym mowa w powyższym artykule możliwe jest do wysokości połowy wynagrodzenia. W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej syndyk może zająć tylko połowę wynagrodzenia. Wówczas, gdy upadły otrzymuje pensje w wysokości minimalnego wynagrodzenia, syndyk nie może włączyć żadnej części wynagrodzenia do masy upadłości. Zostało to określone w art. 87¹ §1 pkt 1 Kodeksu pracy: Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Podsumowując, zajęcie wynagrodzenia za pracę po ogłoszeniu upadłości następuje do wysokości połowy wynagrodzenia. Jeśli upadły otrzymuje minimalną wysokość wynagrodzenia to nie może ono zostać zajęte przez syndyka.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Bona Artis, której nasz profesjonalny zespół pomoże w przeprowadzeniu procedury oddłużeniowej.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.

Call Now Button