Czy brak zgłoszenia wierzytelności przez wierzyciela w postępowaniu upadłościowym ma konsekwencje dla Dłużnika?

Czy brak zgłoszenia wierzytelności przez wierzyciela w postępowaniu upadłościowym ma konsekwencje dla Dłużnika?

W ostatnim czasie zgłosił się do kancelarii Klient, któremu po zakończeniu procesu upadłości konsumenckiej został doręczony Nakaz Zapłaty w postępowaniu upominawczym dotyczący wierzytelności powstałej przed dniem ogłoszenia upadłości.

W tym miejscu pojawia się pytanie czy brak zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości przez wierzyciela może mieć konsekwencje dla upadłego?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że Sąd wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wzywa wierzycieli upadłego dłużnika do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia. Zdarzają się sytuacje, że wierzyciele nie zgłaszają swoich wierzytelności do masy upadłości. Konsekwencją powyższego jest brak możliwości brania udziału w postępowaniu upadłościowym i zaspokojenia ze środków znajdujących się w masie upadłości. Powyższe nie ma konsekwencji dla dłużnika, który wskazał swoich wierzycieli we wniosku o upadłość konsumencką.

Dla dłużnika najważniejszą okolicznością jest fakt, że brak zgłoszenia wierzytelności nie wyłącza jej spod skutków upadłości konsumenckiej. Nawet niezgłoszona przez dłużnika wierzytelność będzie podlegała umorzeniu jeżeli została zgłoszona we wniosku o upadłość konsumencką. Należy również podkreślić, że umorzeniu podlegają również niezgłoszone we wniosku o upadłość konsumencką zobowiązania, jeżeli brak ich wskazania we wniosku ma charakter niezawiniony przez dłużnika.

W praktyce często dochodzi do sytuacji zagubienia dokumentów lub trudności z ustaleniem aktualnego wierzyciela na skutek licznych cesji wierzytelności.

Najbardziej korzystną okolicznością dla dłużnika jest umorzenie wierzytelności bez planu spłaty. Zgodnie z art. 491 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 498) Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Szczecinie z 6 marca 2017 roku (sygn. akt: VIII Gz 31/17): „instytucja upadłości konsumenckiej  ma w założeniu przeciwdziałać negatywnemu i narastającemu zjawisku społecznemu nadmiernego zadłużania się osób fizycznych. Jej celem jest umożliwienie oddłużenia tym osobom fizycznym, które są zadłużone w stopniu uniemożliwiającym samodzielną spłatę długów. Powyższe ma w założeniu ograniczyć wykluczenie społeczne – umożliwiając ponowny udział dłużnika w legalnym obrocie gospodarczym, a w dłuższej perspektywie umożliwić także ponowne skorzystanie z usług instytucji finansowych.”

Pozostając w stanie niewypłacalności warto skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z etapami tego postępowania i kontaktu z nami.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button