Etapy postępowania w upadłości konsumenckiej

Nasza Kancelaria specjalizuje się w upadłości konsumenckiej. Klienci, którzy się do nas zgłaszają posiadają różnej wysokości zadłużenia u jednego lub wielu wierzycieli. U większości Klientów, którzy zwracają się o pomoc do Kancelarii toczy się już postępowanie egzekucyjne. W momencie udzielania pierwszej porady prawnej klientom przedstawiamy dokładny proces upadłości konsumenckiej wraz z jej etapami.

Upadłość konsumencka składa się z trzech etapów.

  • I etap – Sporządzenie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do właściwego Sądu Rejonowego do Wydziału Gospodarczego

Postępowanie upadłościowe, jako już zostało wskazane powyżej jest to procedura wieloetapowa. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości rozpoczyna postępowanie względem niewypłacalnego Dłużnika Wniosek powinien zawierać niezbędne informacje o osobie Dłużnika wśród których należy wyróżnić między innymi:

Informacje o osiągniętych przychodach w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku;

a) Tytuł uzyskania przychodu (np. wynagrodzenie, emerytura, renta, świadczenie rodzinne, umowa, darowizna itp.);
b) Wartość przychodu;
c) Informacja czy wartość przychodu podano w kwocie netto (kwota otrzymana) czy w kwocie brutto;

Informacje o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed złożeniem wniosku

a) Rodzaj kosztów (np. czynsz, żywność, leki, konieczne świadczenia medyczne)
b) Wartość kosztów

Informacje o czynnościach prawnych jakie dokonywał Dłużnik w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;

a) Przedmiot czynności prawnej;
b) Rodzaj czynności prawnej;

Informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed złożeniem wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

a) Przedmiot czynności prawnej
b) Rodzaj czynności prawnej

W każdym z punkcie istnieje możliwość wpisania uwag, które mogą być istotne w rozpatrywaniu wniosku.

Istotnym elementem wniosku jest szczegółowe uzasadnienie, a także opisanie przyczyn niewypłacalności osoby zadłużonej. Warto w tym celu skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika posiadającego doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych.

W tym etapie występuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Etap ten kończy się ogłoszeniem upadłości

Ma miejsce wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Postanowienie wydawane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W momencie wydania postanowienia Dłużnik ma możliwość skorzystania z instytucji oddłużeniowej. W chwili ogłoszenia wyżej wymienionego postanowienia, Dłużnik staje się Upadłym. W postanowieniu, Sąd wskazuje Sędziego-Komisarza oraz osobę Syndyka Masy Upadłości, jako zarządcy majątku Upadłego

Po ogłoszeniu upadłości pełnomocnictwo wygasa. Potrzeba udzielenia nowego pełnomocnictwa we właściwym postępowaniu upadłościowym, które toczy się przez Sędzią-Komisarzem i Syndykiem Masy Upadłości.

  • II etap – Właściwe postępowanie upadłościowe przez Sędzią-Komisarzem i Syndykiem Masy Upadłości

Kolejnym etapem jest właściwe postępowanie upadłościowe, w którym Syndyk Masy Upadłości ustala realną wysokość zadłużenia Upadłego poprzez tworzenie list wierzytelności, na mocy zgłoszonych wierzytelności. Na tym etapie niezbędna jest współpraca profesjonalnego pełnomocnika, Upadłego oraz Syndyka Masy Upadłości, która to skutkuje możliwością pełnego oddłużenia. Dalsza współpraca i wykonywanie ustawowych obowiązków przez Upadłego oraz Syndyka dąży do zamknięcia procedury upadłościowej

  • III etap – Oddłużenie Dłużnika poprzez umorzenie zobowiązań bez planu spłaty lub plan spłaty zobowiązań.

Ostatnim etapem jest właściwe postępowanie upadłościowe, w którym Syndyk Masy Upadłości ustala realną wysokość zadłużenia Upadłego poprzez tworzenie list wierzytelności, na mocy zgłoszonych wierzytelności. Na tym etapie niezbędna jest współpraca profesjonalnego pełnomocnika, Upadłego oraz Syndyka Masy Upadłości, która to skutkuje możliwością pełnego oddłużenia. Dalsza współpraca i wykonywanie ustawowych obowiązków przez Upadłego oraz Syndyka dąży do zamknięcia procedury upadłościowej i możliwości pełnego oddłużania w ramach złożenia stosownego wniosku o umorzenie wierzytelności w całości bez dokonywania planu spłat wierzycieli.

Reasumując, postępowanie upadłościowe składa się z trzech etapów. Postępowanie upadłościowe daje możliwość oddłużenia dłużnika i rozpoczęcie przez niego „nowego życia”, które będzie życiem bez zobowiązań.

Po pomyślnym zakończeniu postępowania upadłościowego, Dłużnik staje się osobą oddłużoną. Otrzymuje on szanse na nowe życie bez stresu związanego z ciągłymi wizytami wierzycieli, komorników. Jak już wspominaliśmy wielokrotnie, w momencie uprawomocnienia się Postanowienia w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszelkie postępowania egzekucyjne ulegają umorzeniu z mocy prawa. Zachęcamy Państwa do lektury pozostałych wpisów na Naszej stronie celem poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej instytucji oddłużeniowej.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.