Etapy postępowania w zakresie upadłości konsumenckiej

Dotychczasowa praktyka pracy w Naszej Kancelarii obrazuje, iż ogromna ilość osób boryka się z zadłużeniami, których nie jest w stanie spłacić. W momencie udzielania pierwszej porady klientom, którzy zgłaszają się celem skorzystania z instytucji upadłości konsumenckiej przedstawiamy dokładnie na czym polega procedura upadłości konsumenckiej wraz z poszczególnymi jej etapami.

I etap – złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do właściwego Sądu

Postępowanie upadłościowe, jako procedura wieloetapowa, rozpoczyna postępowanie względem niewypłacalnego Dłużnika poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do właściwego Sądu. Wniosek powinien zawierać niezbędne informacje o osobie Dłużnika wśród których należy wyróżnić między innymi:

  • Informacje o osiągniętych przychodach w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • Informacje o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed złożeniem wniosku;
  • Informacje o czynnościach prawnych jakie dokonywał Dłużnik w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
  • Informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed złożeniem wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

Istotnym elementem wniosku jest szczegółowe uzasadnienie, a także opisanie przyczyn niewypłacalności osoby zadłużonej. Warto w tym celu skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika posiadającego doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych.

Etap ten kończy się ogłoszeniem przez sąd upadłości konsumenckiej.

II etap – Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wobec niewypłacalnego Dłużnika

Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oraz możliwości skorzystania przez Dłużnika z instytucji oddłużeniowej. W chwili ogłoszenia wyżej wymienionego postanowienia, Dłużnik staje się Upadłym. W postanowieniu, Sąd wskazuje osobę Syndyka Masy Upadłości, jako zarządcy majątku Upadłego.

III etap – właściwe postępowanie upadłościowe

Kolejnym etapem, tym samym ostatnim upadłości konsumenckiej jest właściwe postępowanie upadłościowe, w którym Syndyk Masy Upadłości ustala realną wysokość zadłużenia Upadłego poprzez tworzenie list wierzytelności, na mocy zgłoszonych wierzytelności. Dalsza współpraca i wykonywanie ustawowych obowiązków przez Upadłego oraz Syndyka dąży do zamknięcia procedury upadłościowej i możliwości pełnego oddłużania w ramach złożenia stosownego wniosku o umorzenie wierzytelności w całości bez dokonywania plany spłat wierzycieli.

W celu uzyskania dalszych niezbędnych informacji zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Bona Artis.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.

Call Now Button