Otrzymałem nakaz rozbiórki. Jakie mam prawa?

Otrzymałem nakaz rozbiórki. Jakie mam prawa?

Teoretycznie otrzymanie decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego nie powinno być dla adresata zaskoczeniem, a to ze względu na procedurę jaka poprzedza wydanie takowej decyzji. „Teoretycznie”, ponieważ obserwuje się zjawisko otrzymywania decyzji o rozbiórce pomimo braku wcześniejszej korespondencji z organem nadzoru budowlanego. Należy wówczas niezwłocznie przystąpić do weryfikacji prawidłowości takiego orzeczenia.

Postępowanie w sprawach budowlanych jest postępowaniem administracyjnym, wobec czego należy je prowadzić zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, podlega ponadto kontroli Sądów Administracyjnych. Wynika z tego szereg uprawnień dla nas, jako strony, których nie znajdziemy w przepisach Prawa Budowlanego, a ich znajomość w przypadku niespodziewanej decyzji o rozbiórce jest niezwykle istotna.

Opierając się na wspomnianych ustawach – Prawie Budowlanym i Kodeksie Postępowania Administracyjnego – należy zacząć od wskazania na wspomnianą procedurę poprzedzającą decyzję o rozbiórce. Organ nadzoru budowlanego, w przypadku stwierdzenia niezgodności budowy (nawet już zakończonej) wydaje postanowienie o jej wstrzymaniu. Poza obligatoryjnym umieszczeniem w jego treści informacji o możliwości złożenia wniosku o legalizację obiektu budowlanego lub jego części, samo w sobie postanowienie jest zaskarżalne.

Termin na złożenie wniosku o legalizację wynosi 30 dni, w jego następstwie zostajemy wezwani do przedłożenia wskazanych dokumentów legalizacyjnych, na co musimy dostać ilość czasu wynoszącą nie mniej niż 60 dni. Gdy złożymy dokumenty legalizacyjne ustalona zostanie wysokość opłaty legalizacyjnej.

Jakie ma to znaczenie w obliczu niespodziewanej decyzji o rozbiórce? Organ nadzoru budowlanego może zobowiązać nas do rozbiórki obiektu budowlanego dopiero po nieskorzystaniu z powyższych uprawnień albo niewypełnieniu obowiązków, takich jak przedłożenie dokumentów legalizacyjnych. Drugą kwestią jest wyrażona w Kodeksie Postępowania Administracyjnego zasada zapewnienia stronie (w przypadku opisywanego przypadku właścicielowi nieruchomości) udziału w postępowaniu – doręczenie nam pocztą decyzji o rozbiórce pomimo iż wcześniej nie dostawaliśmy korespondencji może świadczyć, że poprzednie akty, takie jak postanowienie o wstrzymaniu budowy doręczane były na niewłaściwy adres. Taka sytuacja jest, z punktu widzenia Kodeksu Postępowania Administracyjnego niedopuszczalna, w związku z czym najważniejszą rzeczą po otrzymaniu decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego jest weryfikacja przebiegu wcześniejszego postępowania. Wykryta nieprawidłowość może stać się podstawą do skutecznego odwołania bądź skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – należy mieć jednak na uwadze, że termin do złożenia odwołania od decyzji wynosi 14 dni, wobec czego ewentualne działania muszą być podejmowane dość szybko.

Nasza Kancelaria świadczy usługi z zakresu nieruchomości, w tym obsługa postępowań administracyjnych z zakresu spraw budowlanych, zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia z zakresu prawa budowlanego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button