Pojęcie przedawnienia długu, a pojęcie umorzenia długu – nie są pojęciami tożsamymi

Często w Naszej Kancelarii spotykamy się z Klientami, którzy przychodzą do Nas z postanowieniem egzekucyjnym. Pytają o to co mogą zrobić w takiej sytuacji. Jak sobie poradzić z zobowiązaniami jakie na nich ciąża.

Na samym początku warto przywołać artykuł 824 § 1 KPC, który brzmi następująco:

Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:

  1. jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;
  2. jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;
  3. jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
  4. jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania;
  5. jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc;
  6. jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem, i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego.

Na mocy wyżej wskazanego artykułu nie dochodzi do przedawnienia długu ale do jego chwilowego umorzenia.

Pojęcie przedawnienia długu, a pojęcie umorzenia długu nie są pojęciami tożsamymi. Umorzenie postępowania egzekucyjnego, mówiąc w uproszczeniu, polega na jego chwilowym zakończeniu bez zaspokojenia wierzyciela a przedawnienie tytułu egzekucyjnego może mieć miejsce po upływie 6 lat, ale w praktyce, przedawnienie długów u komornika, w dosłownym rozumieniu, nie jest w ogóle możliwe. Wynika to z faktu, że w okresie od dnia rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego do dnia jego zakończenia zawieszeniu ulega bieg przedawnienia.

Warto, jeszcze przywołać art. 125 § 1 KC, który brzmi: „Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat”.

Warto, zapamiętać, iż art. 824 KPC mówi o umorzeniu długów, a nie o ich przedawnieniu.

Jeśli nasunęły się Państwu jakiekolwiek pytania związane z egzekucyjną komorniczą oraz upadłością konsumencką, to zapraszamy do kontaktu z nasza Kancelaria. Wykwalifikowani prawnicy udzielą odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.