Roboty budowlane z naruszeniem przepisów

Roboty budowlane z naruszeniem przepisów

Postępowanie w przypadku prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem Prawa Budowlanego regulują przepisy art. 48-53a wymienionej ustawy. Treść przywołanych art. 48 i art. 50 ust. 1 Prawa Budowlanego pozwala na sformułowanie ogólnej definicji samowoli budowlanej jaką jest prowadzenie robót budowlanych:

  • bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia

  • pomimo wniesienia sprzeciwu od tego zgłoszenia lub naruszeń w zakresie przepisów o zgłoszeniu budowy zamiast wniosku o pozwolenie na budowę, tj. art 29 ust 1i 3 Prawa budowlanego

  • w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska

  • w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę, projekcie zagospodarowania działki lub terenu, projekcie architektoniczno budowlanym lub w przepisach prawa.

Sprzeciw od zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych przysługuje organowi administracji architektowniczno-budowlanej w przypadku:

  1. zgłoszenia budowy lub robót budowlanych do rozpoczęcia których wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę.

  2. zgłoszenia budowy lub robót budowlanych których wykonywanie narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy.

  3. zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w sytuacji gdy w miejscu wskazanym w zgłoszeniu taki obiekt już istnieje.

W przypadku zaistnienia przewidzianej ww. przepisami sytuacji organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy. Dodatkowo, jeżeli prowadzenie budowy której dotyczy decyzja wiąże się z powstaniem stanu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, organ w decyzji o wstrzymaniu budowy nakazuje bezzwłoczne zabezpieczenie obiektu budowlanego lub terenu, na którym prowadzona jest budowa oraz usunięcie stanu zagrożenia.

Po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy, w terminie 30 dni od jego doręczenia, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego albo inwestor, tj. osoba fizyczna lub prawna na której imię realizowana jest inwestycja budowlana, może złożyć wniosek o legalizację samowoli budowlanej.

Po złożeniu wniosku o legalizację organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze postanowienia, na wnioskodawcę obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych, wyznaczając na dokonanie tych czynności termin nie krótszy niż 60 dni od dnia doręczenia postanowienia. Dokumenty legalizacyjne mogą się różnić w zależności od rodzaju budowy objętej procedurą legalizacyjną. Dokumentem koniecznym w procedurze legalizacyjnej niezależnej od jej cech szczególnych jest zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami: obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego przedkłada się zaświadczenie o zgodności budowy z treścią uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej.

Niezłożenie wniosku o legalizację w wymaganym terminie, nieprzedłożenie dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie, nieuiszczenie opłaty legalizacyjnej w wyznaczonym terminie lub kontynuowani budowy pomimo wydania postanowienia o jej wstrzymaniu skutkuje wydaniem decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części objętej postępowaniem.

Należy podkreślić, iż organ nadzoru budowlanego, na mocy przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zobowiązany jest pouczyć stronę o możliwości legalizacji samowoli budowlanej, a nakładając obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych – wskazać wymagane dokumenty i wysokość opłaty legalizacyjnej.

Prawidłowe przedłożenie wymaganych w procedurze legalizacyjnej dokumentów prowadzi do zatwierdzenia projektu oraz zezwolenia na wznowienie budowy. W przypadku otrzymania decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika który sprawnie przeprowadzi nas przez procedurę legalizacji.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia z zakresu prawa budowlanego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.