UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Bardzo często klienci, którzy zainteresowani są ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, zastanawiają się czy postępowanie upadłościowe może zostać umorzone. W dzisiejszym poście przyjrzymy się problematyce umorzenia postępowania upadłościowego.

W art. 49110 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wskazane są przesłanki umorzenia postępowania upadłościowego.

Art. 49110. [Przesłanki umorzenia postępowania]

1. Sąd umarza postępowanie na wniosek upadłego.

2. Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umarza postępowanie, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

2a. Sąd umarza postępowanie, jeżeli zostanie ujawnione, że dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

3. Sąd nie umarza postępowania, jeżeli umorzenie postępowania mogłoby skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli.

4. Na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania przysługuje zażalenie.

5. Do postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się.

Postępowanie upadłościowe może być umorzone na wniosek Upadłego.

Kiedy postępowanie upadłościowe może zostać umorzone przez Sąd?

Zgodnie z art. 49110 ust. 2 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umarza postępowanie, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Analizując powyższy przepis art. 49110 ustawy Prawo Upadłościowe i naprawcze, Sąd może wydać Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli Upadły nie wykonywał rzetelnie ciążących na nim obowiązków, czy ukrył przed Syndykiem Masy Upadłości istotne informacje takie jak np. wykonywanie pracy zarobkowej oraz osiągany dochód z tytułu tej pracy.

Przykład:

Janowi Kowalskiemu została ogłoszona upadłość konsumencka. Jan Kowalski jest zatrudniony na umowie o pracę, z tytułu tego osiąga dochód w wysokości najniższej krajowej. W oświadczeniach złożonych przed Syndykiem Masy Upadłości zataił informację, iż wykonuje pracę i z tytułu tego osiąga dochód. W trakcie postępowania Syndyk ustalił, iż Upadły osiąga dochód, i jest zatrudniony na umowie o pracę.

W takiej sytuacji Sąd może wydać Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego, bowiem działania upadłego, który złożył nieprawdzie oświadczenia co do sytuacji finansowej i aktualnej pracy, nie wywiązał się ze swoich ustawowych obowiązków, o których był pouczony.

Analizując część drugą art. 49110 ,,chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.’’

Sąd nie umorzy postępowania upadłościowego, jeśli ciążące na upadłym obowiązki nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Sąd umorzy postępowanie upadłościowe jeżeli Upadły nie będzie wywiązywał się z obowiązków, które na nim ciążą, nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów. Czy Upadły może się odwołać na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego? Upadły może złożyć zażalenie w terminie 7 dni od doręczenia wraz z uzasadnieniem.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl