Jak zwiększyć czas posiadania do 30 lat przy zasiedzeniu?

Jak zwiększyć czas posiadania do 30 lat przy zasiedzeniu?

Zasiedzenie jest instytucją, która pozwala na nabycie prawa własności przedmiotu w przypadku gdy potencjalny nabywca jest w jego posiadaniu przez dostatecznie długi czas, który dla nieruchomości wynosi z reguły 30 lat. Sformułowanie „z reguły” jest nieprzypadkowe, okres 30 lat przewiduje bowiem art. 172 §1 Kodeksu Cywilnego w przypadku posiadania nieruchomości w złej wierze – co oznacza sytuację, gdy posiadacz jest świadomy, iż nie przysługuje mu tytuł prawny do nieruchomości, lub z łatwością może się o tym dowiedzieć. W związku z ewidencjonowaniem stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych przypadki zasiedzenia w dobrej wierze należą do rzadkości.

Jak stanowi art. 176 §1 Kodeksu Cywilnego: „Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.”. Oznacza to, że w przypadku zmiany posiadacza w trakcie biegu zasiedzenia możliwe jest zsumowanie czasu posiadania następcy i poprzednika, jednakże w przypadku posiadania w złej wierze przez poprzednika (które, jak wskazano powyżej, ma miejsce w większości przypadków), łączny czas posiadania przez poprzednika i następcy musi wynosić przynajmniej 30 lat, aby możliwe było zsumowanie. Podkreślić należy fakt, że do zsumowania może dojść wyłącznie w sytuacji, gdy posiadanie zostało przeniesione, a nie objęte samowolnie. Zaliczeniu w poczet biegu zasiedzenia podlega czas posiadania wszystkich poprzedników, o ile posiadanie pozostawało przeniesione z jednego na drugiego i żaden nie objął go samowolnie. Zasada doliczenia czasu ma zastosowanie także w przypadku dziedziczenia, na co wskazuje literalne brzmienie art. 176 §2 Kodeksu Cywilnego.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia z zakresu prawa budowlanego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl