Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży – sprzedaż przygotowana

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży – sprzedaż przygotowana

Nowelizacja Ustawy Prawo Upadłościowe pozwala na sprzedaż przygotowaną. Pozwala ona na szybkie przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Niezbędne jest sporządzenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży nabywcy.

Sprzedaż przygotowana to sytuacja , w której Upadły sam wskazuje Nabywcę.

Art. 56d [Zatwierdzenie warunków sprzedaży]

1. Uwzględniając wniosek, sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunki sprzedaży, określając co najmniej cenę oraz nabywcę mienia będącego przedmiotem sprzedaży, o której mowa w niniejszym dziale. W postanowieniu sąd może także odwołać się do warunków sprzedaży określonych w projekcie umowy.

2. Na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz wnioskodawcy składającemu wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, a na postanowienie uwzględniające ten wniosek – dłużnikowi oraz każdemu z wierzycieli. Zażalenie można wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Rejestrze.

Do sprzedaży przygotowanej niezbędny jest wniosek, który musi zostać uwzględniony przez Sąd. Wniosek może być złożony przez dłużnika.

Sąd musi zatwierdzić warunki sprzedaży. W przypadku oddalenie przez Sąd wniosku można wnieść zażalenie, które wnosi się w terminie 14 dni o obwieszczenie go w Rejestrze.

Nabywca musi wnieść wadium czyli określoną sumę pieniędzy. Jeśli wniosek nie został uwzględniony przez Sąd tą kwotę wraca się nabywcy w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o zwrot wadium.

3. Wadium wniesione przez nabywcę wskazanego we wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, który nie został uwzględniony, zwraca się w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości i zatwierdzeniu warunków sprzedaży, chyba że nabywca wcześniej złożył wniosek o zwrot wadium. Zwrot wadium na wniosek nabywcy skutkuje pozostawieniem bez rozpoznania wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży na rzecz tego nabywcy. Wadium wniesione w pieniądzu podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez nabywcę. Wadium wniesione w pieniądzu przez nabywcę wskazanego w uwzględnionym wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży zalicza się na poczet ceny i niezwłocznie przekazuje z rachunku depozytowego sądu do masy upadłości.

3a Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz zwraca się poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

4. Wadium wniesione przez nabywcę zwraca się również z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości i oddaleniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, uprawomocnienia się zarządzenia o zwrocie tego wniosku albo postanowienia o jego odrzuceniu albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o jego o zatwierdzenie warunków sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.