Zakłócanie używania nieruchomości – immisje

Zakłócanie używania nieruchomości – immisje

Klienci Kancelarii nierzadko zmagają się z konfliktami sąsiedzkimi na tle łamania przez jednego z członków wspólnoty okolicznych mieszkańców ogólnie przyjętych reguł, określanych zazwyczaj nieostro jako „zasady współżycia społecznego”. W przypadku stosunków sąsiedzkich mowa tutaj najczęściej o naruszeniu granic nieruchomości w toku prowadzenia robót budowlanych, choć nie jest to jedyny możliwy przypadek. Zastosowanie bowiem znajduje w tym wypadku art. 144 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.”. Powyższe oznacza, iż każdy sposób wykonywania prawa własności nieruchomości powodujący uciążliwość dla właścicieli nieruchomości sąsiednich może stanowić podstawę do wytoczenia powództwa o zakazanie immisji. Oczywiście każdy przypadek podlega indywidualnej wykładni, ponadto przed podjęciem drogi sądowej warto – z uwagi na dobre stosunki sąsiedzkie – podjąć próby ugodowego rozwiązania ewentualnych sporów.

W praktyce Kancelarii zdarzały się przypadki wysypania ziemi bądź gruzu na sąsiednią działkę w toku prowadzenia robót budowlanych, lecz także wylewanie się nieczystości z szamba spowodowane zaniechaniem jego regularnego opróżniania. W każdym z takich wypadków długość postępowania zależy od postawy naruszyciela – przede wszystkim dobrej woli do ugodowego rozwiązania sporu. W każdym wypadku pomoc profesjonalnego pełnomocnika stanowi mocny fundament działań dla osoby pragnącej ochronić swoje prawo własności.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia z zakresu prawa budowlanego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl