Zażalenie na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli – kiedy złożyć?

Zażalenie na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli – kiedy złożyć?

Niewątpliwie największym sukcesem dla klientów, pozostających w bardzo trudnej sytuacji życiowej jest doprowadzenie do umorzenia zobowiązań w całości bez ustalenia planu spłaty. Z uwagi na okoliczności, jakie bierze pod uwagę Sąd, a także możliwie jak najmniejszy stopień pokrzywdzenia wierzycieli, nie zawsze rozwiązanie takie dochodzi do skutku, w związku z czym prowadzi to do ustalenia planu spłaty wierzycieli, do którego powinien stosować się upadły.

Ustalenie planu spłaty następuje w formie postanowienia. Zgodnie z przepisem art. 49114 par. 7 ustawy prawo upadłościowe: „Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli obwieszcza się”.

Plan spłaty powinien uwzględniać możliwości zarobkowe i sytuację życiową Upadłego. Dokonywanie wpłat na rzecz wierzycieli nie powinno zatem doprowadzić do całkowitego pozbawienia Upadłego funduszy, jakie przeznaczone zostałyby na podstawy życia codziennego.

Upadłemu, który czuje się pokrzywdzony taką decyzją Sądu przysługuje środek odwoławczy, jakim jest rzecz jasna zażalenie.

Zażalenie wnosi się do Sądu II instancji, za pośrednictwem Sądu I instancji, w terminie tygodnia od dnia doręczenia przedmiotowego postanowienia wraz z uzasadnieniem. Pamiętać należy zatem, aby w pierwszej kolejności złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia postanowienia, jakie chcemy zaskarżyć.

Plan spłaty Sąd z urzędu doręcza wierzycielom wymienionym w planie, natomiast zażalenie na postanowienia w nim zawarte, może złożyć zarówno wierzyciel jak i upadły. Od postanowienia Sądu II instancji o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje skarga kasacyjna.

Pamiętać należy, że w sytuacji gdy Upadły nie jest w stanie wywiązywać się z obowiązków nałożonych planem spłaty wierzycieli, Sąd na jego wniosek, lecz po wysłuchaniu wierzycieli, może zmienić ustalony wcześniej plan spłaty wydając nowe postanowienie. Na powyższe postanowienie przysługuje środek odwoławczy w postaci zażalenia, a od postanowienia sądu II instancji skarga kasacyjna.

Zdarza się również, że brak możliwości pokrycia zobowiązań względem wierzycieli po ustaleniu planu ich spłaty przyjmuje charakter trwały i wynika z okoliczności, na które upadły nie ma wpływu. Na wniosek upadłego, analizując jego sytuację życiową, po wysłuchaniu wierzycieli, Sąd może uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć niewykonane zobowiązania upadłego. W tym przypadku również przysługują środki odwoławcze przewidziane w ustawie.

Wskazując powyżej, iż sytuacja upadłego może znacznie pogorszyć się, wspomnieć należy również o jej konkretnej poprawie. Jeśli możliwości zarobkowe upadłego oraz okoliczności życiowe wskazują, że jest on w stanie pokrywać zaległe zobowiązania w większej wysokości, każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli. O zmianie planu spłaty wierzycieli Sąd orzeka po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli. Na powyższe postanowienie również przysługuje zażalenie.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button