Nakaz zapłaty, a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Nakaz zapłaty, a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie pozostaje bez wpływu na uprzednie nakazy zapłaty na rzecz wierzycieli, skierowane przeciwko dłużnikowi. Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądu nakładającym na dłużnika natychmiastowy obowiązek zapłaty określonej kwoty na rzecz wierzyciela. W związku z jego trudną sytuacją finansową, a często i życiową, upadłość konsumencka to atrakcyjny sposób na „rozciągnięcie w czasie” spłaty długu, jego pomniejszenie, a nawet umorzenie.

W przypadku zbytniego zadłużenia i braku pozytywnych rokowań na spłatę długu, wobec nękających dłużnika nakazów spłaty, upadłość konsumencka to rozsądne wyjście. Z chwilą rozpoczęcia procedury upadłościowej, zawieszeniu ulegają działania mające na celu wyegzekwowanie nakazu zapłaty, a co za tym idzie, wierzyciele nie mogą egzekwować należności od dłużnika.

Podczas postępowania dochodzi do opracowania planu spłaty długu przez upadłego dłużnika, w którym to planie bierze się pod uwagę wysokość długów oraz zdolności finansowe dłużnika do spłaty zaciągniętych zobowiązań. Na podstawie tego planu dłużnik dokonuje późniejszych spłat. Mimo już istniejącego planu spłaty Sąd może zmienić go na skutek zażalenia Upadłego, jeśli nie jest On w stanie wywiązywać się z postanowień tam zawartych lub w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji Upadłego nawet uchylić plan spłaty i umorzyć niewykonane zobowiązania.

Nakaz zapłaty, a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zgodnie z art. 174 ustawy k.p.c Sąd zawiesza postępowania o nakazie zapłaty z urzędu jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości, masy układowej lub masy sanacyjnej i ogłoszono upadłość lub wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe albo ustanowiono zarządcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym, a następnie wraz z uprawomocnieniem się wyroku ulegają one umorzeniu. Proces upadłości daje czas na ustabilizowanie sytuacji finansowej i życiowej, pomniejszenie lub eliminację długów, uniknięcia egzekucji komorniczej. Pozwala to na „nowy start” i poprawę sytuacji finansowej.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button