Czy będąc udziałowcem spółki prawa handlowego można ogłosić upadłość konsumencką?

Jak już niejednokrotnie wspominaliśmy na naszym blogu upadłość konsumencką można ogłosić w stosunku do konsumenta oraz w stosunku do osoby fizycznej, która prowadziła wcześniej działalność gospodarczą. W stosunku do tych ostatnich podmiotów jest to możliwe pod warunkiem, że od zakończenia prowadzenia działalności konsumenckiej upłynął 1 rok. Bycie udziałowcem czy członkiem zarządu w spółce prawa handlowego pociąga za sobą liczne obowiązki oraz ryzyko. W przypadku upadłości spółki zastosowanie mają przepisy ogólne prawa upadłościowego. Ze statystyk wynika, że coraz więcej tych form prawnych korzysta z możliwości ogłoszenia upadłości – ich ilość w stosunku do 2018 roku wzrosła o 4,5 %. Co może natomiast zrobić udziałowiec tejże spółki? Popularnością cieszy się upadłość konsumencka, której celem jest poprawa losów dłużnika. W dalszej części wpisu wyjaśnimy, kto będąc wspólnikiem spółki prawa handlowego może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej a kto tej możliwości jest pozbawiony. Zapraszamy do lektury.

Który wspólnik nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Z przepisów klarownie wynika, że z instytucji upadłości konsumenckiej nie mogą skorzystać osoby fizyczne będące wspólnikami w spółce jawnej, partnerskiej oraz komplementariusze w spółce komandytowej odpowiedzialni komplementariusze w spółkach komandytowo – akcyjnych. Ponadto wyłączeni są również komandytariusze i akcjonariusze w spółce komandytowo – akcyjnej odpowiadający jak komplementariusze. Konkludując upadłość konsumencka nie może być zatem zastosowana wobec tych wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Jedyną możliwością ex lege do skorzystania przez nich z prawa do ogłoszenia przedmiotowej upadłości jest upływ rocznego terminu, o którym wspomnieliśmy na wstępie.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Inaczej rzecz wygląda w stosunku do wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariuszy w spółce akcyjnej oraz komandytariuszy i akcjonariuszy w spółce komandytowej oraz komandytowo – akcyjnej nie odpowiadający za zobowiązania spółki jak komplementariusze. Warunkiem sine qua non jest nieprowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

Członkowie Zarządu spółki jak i Prezes Zarządu jako organ decyzyjny nie posiadają statusu konsumenta zatem nie mogą oni ogłosić przedmiotowej upadłości. Zastosowanie do nich będą miały ogólne przepisy o upadłości przedsiębiorców.

Jeśli zatem udziałowiec we wspomnianych spółkach prawa handlowego, nie posiadający statusu przedsiębiorcy skorzysta z prawa ogłoszenia upadłości wówczas syndyk zajmie się sprzedażą udziałów, a kwota z nich uzyskana wejdzie w skład masy upadłości.

Skład masy upadłości

Co jeszcze – oprócz udziałów posiadanych w wyżej wymienionych spółkach – wchodzi w skład masy upadłości? Zgodnie z art. 62 ustawy prawo upadłościowe w skład masy upadłości wchodzi cały majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego.

Do masy upadłości nie wchodzi:

  • mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
  • wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;
  • kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom;
  • środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

W celu uzyskania większej ilości informacji zachęcamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego w siedzibie naszej Kancelarii Bona Artis. Zapewniamy kompleksową i skuteczną usługę w postępowaniach upadłościowych.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.

Call Now Button