Sposoby zakończenia upadłości konsumenckiej

Sposoby zakończenia upadłości konsumenckiej

Głównym założeniem postępowania upadłościowego, w momencie pierwszego kontaktu z klientem jest ogłoszenie jego upadłości. Klient najczęściej jednak występuje z pytaniem: „co dalej?”   

W takiej sytuacji z pewnością dążymy do uregulowania sytuacji życiowej i materialnej upadłego, tak by w jak największym stopniu mógł powrócić do normalnego funkcjonowania, bez strachu o swoją przyszłość.

Postępowanie upadłościowe zakończyć może się na kilka sposobów. W momencie, kiedy sytuacja życiowa i materialna upadłego jest na tyle stabilna, że będzie on w stanie pokrywać zaległe należności, Sąd w swoim postanowieniu ustali plan spłaty wierzycieli. Zgodnie z  niniejszym planem, upadły będzie miał obowiązek uiszczać określone spłaty w ratach, które to dokonywane będą na rachunki bankowe wszystkich wskazanych w postanowieniu Sądu wierzycieli.

Niejednokrotnie w życiu dochodzi jednak do sytuacji, kiedy upadły po ogłoszeniu upadłości, nie ma możliwości regulowania zaległych zobowiązań. Dzieje się ta w momencie, gdy sytuacja materialna, rodzinna, zdrowotna, a także potencjalne możliwości zarobkowe upadłego na przyszłość nie umożliwiają wykonania planu spłaty.

Ustawodawca, wychodząc naprzeciw temu problemowi, wprowadza możliwość umorzenia zobowiązań upadłego w całości, bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Mowa tu o art. 49116 Ustawy Prawo upadłościowe.

Sąd umarza zobowiązania, kiedy sytuacja osobista upadłego wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Przez niezdolność rozumie się m.in. chorobę, wiek, czy niedołężność. Czynnik ten rozpatrywany jest przez Sąd w sposób indywidulany. Instytucja ta nie może być jednak nadużywana na niekorzyść wierzycieli. Niezdolność do dokonywania spłat musi być zatem całkowita i nie może obejmować sytuacji, w których upadły jest w stanie regulować należności wobec wierzycieli, ale w małych kwotach.

Niezdolność do dokonywania spłat względem wierzycieli może mieć również charakter tymczasowy. W takiej sytuacji umorzenie zobowiązań bez planu spłaty wierzycieli dokonywane jest warunkowo. Zasadą jest, iż jeśli w czasie 5 lat od uprawomocnienia się postanowienia, którykolwiek z wierzycieli, bądź też sam upadły, złoży wniosek o ustalenie planu spłaty, a sąd badając stan faktyczny sprawy uzna, że niezdolność do dokonywania spłat przeminęła, uchyli wówczas uprzednio wydane postanowienie, a następnie ustali plan spłaty wierzycieli.

Jedną z podstawowych funkcji demokratycznego państwa prawa jest ochrona zdrowia jego obywateli, w tym zdrowia psychicznego i ich egzystencji. Między innymi, dlatego ustawodawca stworzył instytucję upadłości konsumenckiej. Funkcja oddłużeniowa postpowania upadłościowego ma natomiast bardzo istotne znacznie z puntu widzenia upadłego i jego możliwego powrotu do normalnego funkcjonowania. Daje ona możliwość nie tylko unormowania swojej sytuacji finansowej, ale często również poprawę swojego zdrowia i komfortu psychicznego.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button