Odroczenie wykonywania kary

Odroczenie wykonywania kary jest jedynie przesunięciem w czasie konieczności odbycia orzeczonej przez Sąd bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Zastosowanie tej instytucji prawa karnego wykonawczego możliwe tylko wtedy, gdy skazany nie rozpoczął jeszcze wykonywania kary pozbawienia wolności, tj. nie stawił się w zakładzie karnym.

Kodeks karny wykonawczy przewiduje obligatoryjne i fakultatywne przesłanki do orzeczenia przez Sąd odroczenia wykonywania kary pozbawienia wolności.

Przesłanki obligatoryjne reguluje art. 150 k.k.w. zaliczamy do nich:

  1. Chorobę psychiczną,

  2. Inną ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonywanie kary pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 150 § 2 k.k.w. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

W przypadku wystąpienia przesłanek do obligatoryjnego orzeczenia przez Sąd odroczenia wykonywania kary pozbawienia wolności Sąd orzeka jej odroczenie do czasu ustania przeszkody. Nie ma określonego maksymalnego czasu odroczenia wykonywania kary z przesłanek wymienionych w art. 150 k.k.w. Czas odroczenia zależny jest wyłącznie od stanu zdrowia skazanego. Kwestie stanu zdrowia ustala się w oparciu o opinie biegłych powołanych przez Sąd.

Art. 151 k.k.w. przewiduje możliwość odroczenia przez Sąd wykonywania kary pozbawienia wolności gdy:

  1. natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki – wtedy istnieje możliwość odroczenia wykonywania kary na okres do roku,

  2. skazaną jest kobieta ciężarna lub kobieta samotnie sprawująca opiekę nad dzieckiem – wtedy istnieje możliwość odroczenia wykonywania kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka,

  3. liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów,

– WYJĄTEK: odroczenia nie udziela się skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym określonym w art. 64 § 1lub 2 lub w art. 65 Kodeksu karnego, a także skazanym za przestępstwa określone w art. 197–203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Zgodnie z art. 151 § 4. Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, Sąd może zobowiązać skazanego do:

  1. podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej,

  2. zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu

  3. poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno – edukacyjnych.

Odroczenie na podstawie art. 151 k.k.w. stosowane jest w przypadku zarządzenia wykonywania kary pozbawienia wolności czyli tzw. odwieszenia wyroku.

Sporządzając pisma procesowe zawsze warto skorzystać z porady profesjonalisty, każda ze spraw jest inna i wymaga oceny stanu faktycznego i prawnego.

Add a Comment

Your email address will not be published.