Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych i co dalej?

Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych i co dalej?

W ostatnim czasie mamy w kancelarii interesującą sprawę dotyczącą wydania przez nadzór budowlany postanowienia w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych.

W pierwszej kolejności warto zastanowić się nad tym jakie są przesłanki wstrzymania robót budowalnych. Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowalne organ nadzoru budowlanego ma obowiązek wstrzymania prowadzenia robót budowlanych wykonywanych:

  1. bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub
  2. w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, bądź zagrożenie środowiska, lub
  3. na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 29 ust. 1 i 3 PrBud, lub
  4. w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, projekcie zagospodarowania działki lub terenu, projekcie architektoniczno-budowlanym lub w przepisach.

Na postanowienie w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych przysługuje zażalenie w terminie 7 dni. Z praktycznego punktu widzenia wnosząc zażalenie w sytuacji kiedy organ budowlany kwestionuje zakres wydanej decyzji w przedmiocie robót budowalnych warto zwrócić uwagę czy istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania dotyczącego legalizacji istotnych odstępstw od projektu budowalnego. Należy zauważyć, że pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Z następnych regulacji, stanowiących dopuszczalne od tej zasady wyjątki wynika, że jedynie w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego budowę więcej niż jednego obiektu, możliwe jest “etapowanie” procesu budowlanego.  Organ nie może wydać pozwolenia na budowę w odniesieniu do poszczególnych (objętych zamiarem realizacji) obiektów budowlanych, jeżeli nie zostanie przedłożony projekt zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia budowlanego, w powiązaniu z terenami sąsiednimi, infrastrukturą oraz zewnętrznym układem komunikacyjnym (wyrok NSA z 30.11.2004 r., OSK 801/04, Legalis). Podkreślić należy, że roboty budowlane, do których wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie projektu budowlanego, w tym projektu technicznego, oraz pod nadzorem kierownika budowy.

Z uwagi na fakt, że z art. 143 k.p.a. wynika, że zażalenie jest środkiem zaskarżenia względnie suspensywnym, tzn. wniesienie zażalenia nie wstrzymuje z mocy prawa wykonania zaskarżonego postanowienia, organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może jednak uznać za uzasadnione wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia. W zażaleniu warto zatem złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia.

W sytuacji kiedy inwestycja posiada rażące odstępstwa od projektu budowalnego warto zastanowić się nad legalizacją samowoli budowalnej. Należy jednak pamiętać, że przeznaczenie nieruchomości musi być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku problemów z zakresu prawa budowalnego zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button