Przekazanie składników majątkowych po uznaniu czynności za bezskuteczną

Przekazanie składników majątkowych po uznaniu czynności za bezskuteczną

Klienci Kancelarii często zadają pytania odnoszące się do zakresu kompetencji Syndyka Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym. Jedną z nich jest możliwość wniesienia skargi pauliańskiej – instytucja ta została szczegółowo opisana w jednym z wcześniejszych wpisów na blogu, do którego lektury serdecznie zapraszamy: Uwaga! Skarga pauliańska – czyli o bezskuteczności czynności prawnej w postępowaniu upadłościowym.

W obliczu wyżej opisanej sytuacji może zrodzić się pytanie – co w przypadku, gdy Sąd uwzględni powództwo Syndyka i dana czynność zostanie uznana za bezskuteczną względem masy upadłości?

Po uprawomocnieniu się orzeczenia, w którym to nie nałożono obowiązku przekazania składnika majątkowego do masy upadłości, oraz w przypadku braku dobrowolnego przekazania składnika majątku Syndyk w drodze powództwa może żądać nakazania przekazania przedmiotowym składników majątkowych. Dalszym celem postępowania jest, by przedmiot (ruchomość czy też nieruchomość którego dotyczyła czynność uznana za bezskuteczną), posiadany przez osobę trzecią trafił do masy upadłości. Stroną powodową będzie w tym przypadku Syndyk Masy Upadłości, a stroną pozwaną osoba trzecia, która jest właścicielem przedmiotu, którego dotyczyła skarga pauliańska. Postępowanie odbywać się będzie w trybie procesowym, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Skupiać się będzie ono w głównej mierze na precyzyjnym ustaleniu co dokładnie ulega przekazaniu do masy upadłości zarządzanej przez Syndyka. Warto nadmienić, że Sąd ma możliwość zabezpieczenia omawianego powództwa przez ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania objętych nim składników majątkowych.

Pozostając w stanie niewypłacalności warto skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Z uwagi na skomplikowanie postępowania głównego oraz możliwości licznych postępowań toczących się w związku z procedurą oddłużeniową warto rozważyć pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który będzie wstanie przeprowadzić Państwa przez wszelkie zawiłości.

Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii w zakresie upadłości konsumenckiej oraz do zapoznania się z etapami upadłości konsumenckiej oraz opiniami Klientów wobec których było prowadzone postępowanie upadłościowe.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button