Sprawozdania upadłego po warunkowym umorzeniu wierzytelności bez planu spłaty

Sprawozdania upadłego po warunkowym umorzeniu wierzytelności bez planu spłaty

Jednym z głównych celów postępowania upadłościowego jest oddłużenie upadłego. Upadłość konsumencka jest procesem złożonym i składa się z trzech etapów. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze strukturą postępowania upadłościowego: Etapy postępowania upadłościowego

Najbardziej korzystnym sposobem zakończenia postępowania upadłościowego dla Dłużnika jest umorzenie wierzytelności bez planu spłaty. Zgodnie art. 49116 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe: Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. W orzecznictwie podkreśla się, że ,,pierwszoplanowym celem tzw. upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby fizycznej. W sytuacji, gdy upadły nie jest zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli zastosowanie powinien znaleźć przepis art. 49116 ust. 1 p.u. przewidujący umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty. Odstąpienie od ustalenia planu spłaty tj. rezygnacja z istotnego stadium postępowania upadłościowego, powinno mieć charakter absolutnie wyjątkowy – w sytuacji gdy dostępne źródło utrzymania pozwalają wyłącznie na pokrycie bieżących potrzeb upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, a nie ma podstaw do uznania, aby ten stan mógł ulec zmianie w najdłuższym możliwym – tj. 36- miesięcznym (vide: art. 49116 ust. 1 p. u.) – okresie wykonywania planu spłaty” Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy z dnia 27 września 2019 roku, sygn. akt: VIII Gz 159/19.

Kolejno należy wyjaśnić, że jeżeli w ocenie Sądu niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat na poczet wierzytelności nie ma charakteru trwałego Sąd wydaje na podstawie art. 49116 pkt. 2a ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe Postanowienie w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań. Zobowiązania podlegają umorzeniu jeżeli w okresie 5 lat od Postanowienia w przedmiocie umorzenia wierzytelności bez planu spłaty żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego Sąd uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli.

W przypadku warunkowego umorzenia zobowiązań w postępowaniu upadłościowym niezbędne jest składanie do Sądu regularnych sprawozdań wyjaśniających aktualną sytuację życiową Upadłego, dochody i źródła utrzymania. Poprzez osobistą sytuację upadłego należy rozumieć np. niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy przy jednoczesnym braku majątku czy względy zdrowotne. Nie można również wykluczyć, że wyjątek znajdzie zastosowanie wobec osób, które są w pełni zdolne do wykonywania pracy i ją świadczą, lecz ze względu na szczególne okoliczności osobiste nie są w stanie dokonać jakiejkolwiek spłaty (np. matka wychowująca dzieci, która popada w zadłużenie wskutek śmierci męża, a zarobek, jaki osiąga, pozwala wyłącznie na pokrycie bieżących potrzeb rodziny). W przypadku warunkowego umorzenia wierzytelności sprawozdania do Sądu muszą zostać składane przez okres 5 lat.

W postępowaniu musi zostać wykazane, że nawet w sytuacji złożenia przez wierzyciela wniosku o ustalenie planu spłaty Dłużnik nie posiada żadnych możliwości finansowych spłaty wierzytelności. W kancelarii pomagamy Upadłym we przygotowaniu sprawozdań do Sądu i zakończeniu postępowania upadłościowego. Klienci cenią współpracę z nami o czym świadczą ich opinie: Zadowoleni Klienci. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w formie mailowej i telefonicznej.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button