Trwała niezdolność do dokonywania spłaty wierzycieli. Co dalej?

Trwała niezdolność do dokonywania spłaty wierzycieli. Co dalej?

Sytuacja upadłego jest czasem na tyle ciężka, że dokonanie jakiejkolwiek spłaty wierzycieli prowadzi do utraty podstawowych środków niezbędnych do życia. Ustawodawca, wychodząc naprzeciw temu problemowi, wprowadza możliwość umorzenia zobowiązań upadłego w całości, bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Mowa tu o artykule 49116 Ustawy Prawo upadłościowe.

Sąd umarza zobowiązania kiedy sytuacja osobista upadłego wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Przez niezdolność rozumie się m.in. chorobę, wiek, czy niedołężność. Czynnik ten rozpatrywany jest przez Sąd w sposób indywidulany. Instytucja ta nie może być jednak nadużywana na niekorzyść wierzycieli. Niezdolność do dokonywania spłat musi być zatem całkowita i nie może obejmować sytuacji, w których upadły jest w stanie regulować należności wobec wierzycieli, ale w małych kwotach.

Niezdolność do dokonywania spłat względem wierzycieli ma czasem charakter tymczasowy. W takiej sytuacji umorzenie zobowiązań bez planu spłaty wierzycieli dokonywane jest warunkowo. Zasadą jest, iż jeśli w czasie 5 lat od uprawomocnienia się postanowienia, którykolwiek z wierzycieli, bądź też sam upadły, złoży wniosek o ustalenie planu spłaty, a sąd badając stan faktyczny sprawy uzna, że niezdolność do dokonywania spłat przeminęła, uchyli wówczas uprzednio wydane postanowienie, a następnie ustali plan spłaty wierzycieli.

Jeżeli przed wydaniem postanowienia o umorzeniu zobowiązań w całości, w postępowaniu zgromadzono natomiast fundusze masy upadłości, sąd ustala plan spłaty, wymieniając uczestniczących w nim wierzycieli oraz kolejno dokonuje podziału funduszy masy upadłości między nich. Pozostałe zobowiązania ulegają natomiast umorzeniu.

Umorzenie zobowiązań upadłego pociąga za sobą szereg zasad, które musi on przestrzegać. W czasie 5 lat po uprawomocnieniu się postanowienia upadły:

  • nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową, chyba że uzyska zgodę sądu na dokonanie określonej czynności prawnej,
  • nie może ukrywać swojego majątku,
  • musi składać coroczne, zgodne z prawdą, sprawozdanie ze swojej sytuacji majątkowej oraz zawodowej, które powinno zostać przedłożone w terminie do końca kwietnia.

Z powyższego wynika, że tzw. funkcja oddłużeniowa ma bardzo duże znaczenie dla upadłego i jego powrotu do normalnego funkcjonowania. Trudna sytuacja życiowa, czy to majątkowa, czy zdrowotna nie powinna być przez sądy pomijana. Pamiętać jednak należy, że mimo, iż możliwe jest uzyskanie pomocy w radzeniu sobie z długami po ogłoszeniu upadłości, należy również skrupulatnie stosować się do zasad obowiązujących upadłego w momencie wydania postanowienia o umorzeniu zobowiązań w całości, bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button