Umorzenie obciążających zobowiązań – całkowite zakończenie procedury upadłości konsumenckiej

Trzecim etapem kończącym postępowanie w zakresie możliwości oddłużenia osoby fizycznej jest możliwość złożenia przez Upadłego wniosku o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Z praktyki pracy w Kancelarii Radcy Prawnego wiemy, iż umorzenie niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym zobowiązań Upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości jest możliwe.

Wyjątki wskazane w art. 49121 ust. 2 prawa upadłościowego

W powyższym artykule wskazane zostały zobowiązania, które nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa upadłościowego to jest art. 49114 ust. 1 p.u. w zw. z art. 49115 ust. 1 p.u., Sąd co do zasady powinien ustalić plan spłaty wierzycieli określając zakres i czas spłaty zobowiązań uznanych na liście wierzycieli a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego oraz zakres umorzenia zobowiązań po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Przepisy przewidują jednak wyjątek od powyższej zasady. Mianowicie, stosownie do treści art. 49116 ust. 1 p.u. sąd powinien umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia plany spłaty wierzycieli, jeśli jego osobista sytuacja w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Jakie są przesłanki umożliwiające wnioskowanie o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty?

Wniosek o umorzenie wierzytelności bez dokonywania planu spłaty wierzycieli poparty powinien zostać odpowiednimi dowodami, z których wynika trudna sytuacja osobista, finansowa lub zdrowotna Upadłego. W powyższym wniosku w odpowiedni sposób wykazać należy, iż Upadły posiada jedynie skromne dochody, które nie pozwalają na wykonanie planu spłaty wierzycieli. Wobec powyższego w celu wykazania trudnej sytuacji majątkowej i rodzinnej należy we wniosku o umorzenie wierzytelności bez spłat i dopłat wykazać koszty utrzymania oraz przedstawić bieżące wydatki, które są ponoszone celem zapewnienia sobie i rodzinie przynajmniej minimum egzystencji. Wszelkie koszty ewentualnego leczenia, koszty związane z zakupem leków powinny być uprawdopodobnione przez dołączenie do wniosku faktur oraz paragonów za poniesione koszty. Odpowiednio sporządzony wniosek daje podstawę i możliwość do pełnego oddłużenia w toku postępowania upadłościowego. W ostatecznym postanowieniu wskazującym na umorzenie niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym zobowiązań Upadłego Sąd wskazuje bezpośrednio na fakt, braku zdolności Upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

W momencie, w którym zdecydują się Państwo na rozpoczęcie procedury upadłości w pierwszej kolejności należy znaleźć profesjonalnego pełnomocnika, który posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu takich postępowań. Nasza Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań upadłościowych. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, z chęcią odpowiemy na nie telefonicznie, mailowo bądź osobiście w siedzibie naszej Kancelarii.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.