Upadłość konsumencka a zawieszenie postępowania sądowego

Upadłość konsumencka a zawieszenie postępowania sądowego

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą wiele konsekwencji. Można zaliczyć do nich między innymi utratę zarządu nad swoim majątkiem, zawieszenie, a następnie umorzenie egzekucji komorniczych oraz zawieszenie postępowania sądowego.

Zawieszeniem jest czasowe wstrzymanie części lub całego postępowania z powodu określonej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie sprawy. Do przeszkód takich zaliczana jest właśnie upadłość podmiotu, biorącego udział w postępowaniu. Kwestie te są regulowane przez przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Zgodnie z art. 174 KPC sąd obligatoryjnie zawiesza postępowanie z urzędu jeżeli:

a) postępowanie dotyczy masy upadłości, masy układowej lub masy sanacyjnej i ogłoszono upadłość lub wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe;

b) ustanowiono zarządcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym, a także jeżeli ustanowiono zarządcę przymusowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub zarządcę tymczasowego w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego, a postępowanie dotyczy majątku objętego zabezpieczeniem.

Zawieszenie postępowania następuje z chwilą wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W tym wypadku nie trzeba czekać na uprawomocnienie się postanowienia.

Przepisy określają, że zawieszenie postępowania dotyczy wszystkich postępowań, które odnoszą się w jakiś sposób do masy upadłości. Dlatego najpierw należy ustalić, czy dane postępowanie ma z nią związek. Jeżeli bowiem w ocenie sądu nie istnieje takie powiązanie do obligatoryjnego zawieszenia nie dojdzie.

Bez znaczenia dla postępowania sądowego pozostaje też to która ze stron ogłosiła upadłość. Sąd bowiem zawiesza postępowanie niezależnie od tego, czy upadłym będzie pozwany czy też powód.

Sąd za to postanawia podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, czyli w przypadku upadłości konsumenckiej, zgodnie z KPC ma to miejsce w przypadku:

a) ustanowienia zarządcy przymusowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości – z chwilą ustalenia osoby pełniącej funkcję zarządcy przymusowego;

b) ogłoszenia upadłości strony lub wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego, z wyjątkiem określonym w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228) – z chwilą ustalenia osoby pełniącej funkcję syndyka.

Określony w art. 145 ust. 1 PrUp wyjątek sprowadza się do tego, że postępowanie w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, może być podjęte przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność ta po wyczerpaniu trybu określonego ustawą nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności. W konsekwencji sąd powinien z urzędu wydać postanowienie o podjęciu przeciwko syndykowi.

Po umieszczeniu wierzytelności na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sąd przed którym toczy się postępowanie sądowe wydaje postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania na podstawie art. 355 KPC z uwagi na to, iż wydanie wyroku stało się niedopuszczalne, nakładając przy tym na wierzyciela obowiązek poniesienia kosztów wszczętego procesu.

Jeśli podczas lektury powyższego tekstu pojawiają się u Państwa pytania na temat upadłości konsumenckiej – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. W przypadku znacznego zadłużenia, wielości postępowań sądowych i egzekucyjnych pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest nieoceniona.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.

Call Now Button