Obowiązki upadłego względem syndyka masy upadłości

Upadłość konsumencka jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na wyjście z długów. Warto pamiętać o tym, że umorzenie zobowiązań nie następuje automatycznie i dłużnik, aby z sukcesem zakończyć postępowanie musi wykazać się pewną aktywnością. Należy zaliczyć do niej współpracę z syndykiem masy upadłości.

Dla wielu osób funkcja ta kojarzona jest z komornikiem, dlatego też dłużnicy często obawiają się kontaktu z syndykiem, co w znacznej mierze wynika z mitów i niewiedzy na temat tego jaką rolę spełnia on w postępowaniu upadłościowym.

Najprościej rzecz ujmując, syndyk jest organem postępowania upadłościowego. Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości w postanowieniu sąd powołuje konkretnego syndyka, który zamiast upadłego będzie sprawował zarząd masą upadłości.

Funkcję tę może pełnić osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Fundamentalnym zadaniem syndyka jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego, co w praktyce sprowadza się najczęściej do konieczności zlikwidowania masy upadłości dłużnika w taki sposób, by możliwie najpełniej zaspokoić roszczenia wierzycieli.

Jak już wspominaliśmy wyżej, dłużnik jest zobligowany do kontaktu z syndykiem. Ma to na celu uzyskanie od upadłego stosownych informacji dotyczących majątku, dochodu, możliwości zarobkowych, stanu zdrowia, itp. Zgodnie z przepisem art. 57 ustawy Prawo upadłościowe, upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe i inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych oraz korespondencję.

Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie. Prócz tego nałożono na niego konieczność udzielania organom postępowania upadłościowego wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku.

Syndyk ma prawo wezwać upadłego do swojej kancelarii celem przeprowadzenia z nim „wywiadu”. Co więcej, może on także złożyć wizytę w miejscu zamieszkania upadłego lub przeprowadzić rozmowę za pomocą internetowego komunikatora. Syndyk może również w taki sposób dokonać oględzin mieszkania upadłego.

W przypadku bezczynności upadłego i niewydania swojego majątku albo niewykonywania obowiązków, do których wzywa syndyk – może on złożyć wniosek o umorzenie postępowania.

Zważając na powyższe, pewne jest jedno – kontakt z syndykiem musi nastąpić. Nie należy się go obawiać, jednakże we właściwym postępowaniu upadłościowym warto korzystać z pomocy profesjonalnego prawnika. Wskaże on nie tylko bowiem na obowiązki względem syndyka masy upadłości, ale także na prawa, jakie ma upadły wobec tego organu i jak uchronić się przed naruszeniami, których niekiedy dopuszczają się syndycy.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.