Wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę masztu telefonicznego

Wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę masztu telefonicznego

W praktyce zawodowej często spotykamy się ze sprawami z zakresu pozwolenia na budowę. W sprawach tego rodzaju niezwykle ważne jest dokładne ustalenie, kto jest stroną postępowania. Nieprawidłowe oznaczenie strony będzie skutkować wadliwością pozwolenia na budowę.

Aktualnie w kancelarii prowadzimy ciekawą sprawę dotyczącą wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę masztu telefonicznego. Postępowanie zostało zakończone decyzją pozwalającą na budowę, jednak postępowanie toczyło się bez udziału klientów, którzy byli stronami postępowania.

W niniejszym wpisie chcieliśmy przedstawić szereg praktycznych kwestii dotyczących spraw wznowieniowych z zakresu pozwolenia na budowę.

Kto jest stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę?

Ogólny przepis art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W tym zakresie przepis szczególny wprowadza ustawa – Prawo budowlane, która wskazuje, że stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Stosownie do definicji z art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, obszarem oddziaływania obiektu jest teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Dla ustalenia prawidłowego kręgu stron postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę konieczne jest więc zbadanie obszaru oddziaływania obiektu. Inny bowiem obszar oddziaływania będzie miał garaż na jeden samochód, inny zaś masz telefoniczny, wysoki na 50 metrów.

Co zrobić w sytuacji, gdy znajdowałem się w obszarze oddziaływania obiektu, a nie dopuszczono mnie do udziału w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę?

 W takim przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której strona nie brała udziału w postępowaniu. Jeśli brak udziału w postępowaniu był bez winy strony, a tak jest w ocenie sądów administracyjnych zawsze, gdy strony nie zawiadamiano o czynnościach w postępowaniu, można żądać wznowienia postępowania administracyjnego. Konieczne jest wtedy złożenie wniosku o wznowienie postępowania ze wskazaniem na zaistnienie okoliczności uzasadniających wznowienie.

Co istotne, strona ma jedynie miesiąc na złożenie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego, licząc od dnia, kiedy dowiedziała się o decyzji. Sądy administracyjne wskazują, że przez dowiedzenie się o decyzji należy rozumieć powzięcie wiedzy o samym fakcie wydania rozstrzygnięcia w sposób umożliwiający złożenie podania o wznowienie. Chodzi o takie dane, jak nazwa organu, który decyzję wydał oraz sposób rozstrzygnięcia sprawy. Nie jest natomiast konieczne dokładne poznanie pełnej treści decyzji. Wystarczy, jeżeli strona posiadła informację, czego dana decyzja dotyczy (wyr. WSA w Bydgoszczy z 3.04.2024 r., I SA/Bd).

Szczególne znaczenie ma dowiedzenie się o decyzji w sprawach z zakresu pozwolenia na budowę. Na terenie budowy obiektu za każdym razem znajduje się tablica informacyjna, wskazująca m.in. na rodzaj budowanego obiektu, numer pozwolenia na budowę, inwestora czy organ nadzorczy. Na podstawie tych danych można uzyskać informację o organie, który wydał decyzję oraz kiedy to zrobił, co wystarcza do powzięcia wiedzy o decyzji. Informacje te można uzyskać za pośrednictwem publicznej wyszukiwarki RWDZ (rejestr wniosków, decyzji i zgłoszeń). Jednak warto pamiętać, że samo „odkrycie” tablicy informacyjnej nie jest istotne w kontekście obliczenia miesięcznego terminu. Naczelny Sąd Administracyjny wyraźnie wskazał, że okoliczność, iż na działce sąsiadującej z działką osoby wnioskującej o wznowienie postępowania trwała budowa, o której osoba ta wiedziała oraz że na terenie budowy była w widocznym miejscu tablica informacyjna zwierająca m.in. dane o pozwoleniu na budowę świadczy wyłącznie o tym, że osoba ta mogła dowiedzieć się o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nie zaś, że o decyzji tej wiedziała (wyrok NSA z 4.12.2019 r., II OSK 168/18).

Wznowienie postępowania: co dalej?

Samo wznowienie postępowania nie stwarza jeszcze dla strony korzystnej sytuacji. W wyniku wznowienia postępowania organ przeprowadzi postępowanie, które może zakończyć się uchyleniem dotychczasowej decyzji. Takie rozstrzygnięcie można uzyskać przede wszystkim, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę naruszała przepisy prawa materialnego, np. ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Często zdarzają się bowiem sytuacje, gdy obiekt budowlany jest stawiany wbrew ustaleniom planu miejscowego, który może wprowadzać ograniczenia np. w wysokości obiektów na różnych rodzajach działek, powierzchni obiektu czy procentu zabudowania działki. Każde z powyższych uchybień pozwoli na uchylenie dotychczasowej decyzji. Wymaga to jednak dokładnej analizy przepisów określających plan miejscowy, ustalenia kategorii działki (np. do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rolna), a także parametrów samego obiektu budowlanego.

We wskazanej wyżej sprawie dotyczącej wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę masztu telefonicznego doszło do naruszenia ustaleń planu miejscowego, który nakazywał, aby takie urządzenia miały zminimalizowane gabaryty oraz harmonizowały w infrastrukturą otoczenia. Tymczasem maszt znajdujący się w pobliżu nieruchomości klientów ma być wysoki na niemal 50 metrów, a także ma znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Pozwolenie na budowę takiego obiektu powinno być uchylone.

Szanowni Państwo, jeśli znajdują się Państwo w podobnej sytuacji i chcieliby skorzystać z usług naszej Kancelarii – zapraszamy do kontaktu. Posiadamy doświadczenie w sprawach związanych z pozwoleniem na budowę.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia z zakresu prawa budowlanego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button