Umorzenie wierzytelności wobec Urzędu Skarbowego w upadłości konsumenckiej

Umorzenie wierzytelności wobec Urzędu Skarbowego w upadłości konsumenckiej

W naszej wieloletniej praktyce prowadzenia spraw upadłościowych od naszych Klientów bardzo często słyszymy pytania czy wierzytelności wobec Urzędu Skarbowego mogą zostać umorzone w upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka pozwala na całkowite i legalne oddłużenie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. W upadłości konsumenckiej istnieje również możliwość umorzenia zaległych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

Art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe wymienia katalog zamknięty zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez Sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Wśród wymienionych tam zobowiązań nie podlegających umorzeniu nie znalazły się zaległości wobec Urzędu Skarbowego. Z powyższego wynika, że zaległości wobec Urzędu Skarbowego mogą zostać umorzone w upadłości konsumenckiej. Zobowiązania o charakterze publicznoprawnym, podlegają umorzeniu na identycznych zasadach jak zobowiązania o charakterze prywatnoprawnym. Ustawa Prawo upadłościowe nie rozróżnia umorzenia zobowiązań w postępowaniu upadłościowym ze względu na charakter zobowiązań.

Sąd może również ogłosić upadłość konsumencką nawet w przypadku stwierdzenia, że dłużnik zaniedbał swoje obowiązki podczas prowadzonej działalności gospodarczej.

Sąd stosując klauzule słuszności i humanitaryzmu analizuje indywidualnie sytuację dłużnika. Wyjątkowe okoliczności sprawy mogą wynikać np. ze złego stanu zdrowia, bądź podeszłego wieku dłużnika. Ocena należy do Sądu, który będzie oceniał sytuację osoby, która składa wniosek. Warto skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej, która pozwala na całkowite oddłużenie. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button