Czy mając orzeczony przez Sąd zakaz działalności gospodarczej można ogłosić upadłość konsumencką?

Czy mając orzeczony przez Sąd zakaz działalności gospodarczej można ogłosić upadłość konsumencką?

Wielu naszych Klientów ma problemy z zadłużeniem po zamknięciu działalności gospodarczej. W ostatnim czasie częściej słyszmy pytania czy mając zakaz prowadzenia działalności gospodarczej orzeczony przez Sąd można ogłosić upadłość konsumencką?

W pierwszej kolejności należy zastanowić się wobec kogo Sąd może ogłosić zakaz działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby, która ze swojej winy:

1) będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości albo

1a) faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie, albo

2) po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była obowiązana z mocy ustawy, albo

3) jako upadły po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości, albo

4) jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.

Należy również podkreślić, że zgodnie z art. 377 ust.1 p.u. nie orzeka się zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z powodu braku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości po upływie 3 lat od wygaśnięcia obowiązku do złożenia takiego wniosku.

Analizując powyższe należy wyjaśnić, że ogłoszenie przez Sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej nie jest przesłanką oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Do przesłanek które należy spełnić, żeby móc ogłosić upadłość konsumencką należy:

1. posiadanie statusu konsumenta (osoba fizyczna),
2. pozostawanie w stanie niewypłacalności (brak regulowania wymagalnych zobowiązań).

Trzeba jednak pamiętać, że samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dopiero początkiem przeprowadzenia procedury oddłużeniowej.

Podejmując decyzję o przystąpieniu do ogłoszenia upadłości konsumenckiej warto zapoznać się z jej etapami oraz poznać historie osób które są w trakcie procedury upadłościowej lub po jej prawomocnym zakończeniu.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button