Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką zamiast płacić firmom windykacyjnym?

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką zamiast płacić firmom windykacyjnym?

Aktualnie na rynku finansowym powstaje coraz więcej podmiotów, które świadczą usługi windykacyjne. Wierzytelności są nabywane przez te podmioty często w sposób bezprawny nie posiadając umowy cesji. Jak słusznie wskazuje Sąd Apelacyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 18 czerwca 2019 roku, sygn. akt: I ACa 570/18: Dłużnik nie ma obowiązku wyłącznie na podstawie zawiadomienia pochodzącego od cesjonariusza spełnić na jego rzecz świadczenie. Powinien zbadać, kto występuje w charakterze nabywcy, a w razie wątpliwości (np. niedostatecznego wykazania przeniesienia wierzytelności albo sporu pomiędzy kilkoma potencjalnymi cesjonariuszami) zasadne byłoby – dla uniknięcia niebezpieczeństwa zarzutu spełnienia świadczenia do rąk osoby nieuprawnionej do jego przyjęcia – złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. Tymi samymi wytycznymi należałoby się kierować w przypadku, gdy dłużnik poweźmie informację o cesji z innego źródła (np. od kontrahentów – wierzycieli – potencjalnego nabywcy wierzytelności)”.  Podmioty prowadzące windykację często wykorzystują brak wiedzy dłużników zmuszając ich do spłaty wierzytelności, która nie została przez nich skutecznie nabyta.

Warto zauważyć, że firmy windykacyjne często są spółkami zarejestrowanymi np. na Malcie dofinansowanymi kapitałem zagranicznym nieznanego pochodzenia. Działania firm windykacyjnych często prowadzone z naruszeniem prawa i polegają na wymuszaniu zawierania niekorzystnych dla dłużnika ugód czy straszenia zajęciem rachunku bankowego. Ponadto pracownicy firm windykacyjnych wykonują liczne telefony oraz wizyty terenowe. Powyższe działania mogą wyczerpywać znamiona nękania. Dłużnicy bardzo często nie wiedzą jak zachowywać się w takiej sytuacji, co w konsekwencji  powoduje stany depresyjne.  Nie mają świadomości, że zapłata zadłużenia jednej firmie windykacyjnej może nie spowodować wygaśnięcia zobowiązania i dług pozostaje dalej aktualny. Firmy windykacyjne naliczają bardzo wysokie opłaty manipulacyjne, a dodatkowe dłużnik nie panuje nad odsetkami, które są naliczane za każdy dzień. Powyższe powoduje, że należność staje się niemożliwa do spłaty, a dłużnicy zaciągają kolejne pożyczki w bankach i parabankach wpadając w pętle zadłużenia. W ostatnim czasie obserwujemy, że problem ten dotyczy coraz częściej osób starszych. W tym miejscu warto podkreślić, że jedynym uprawnionym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w Polsce podmiotem jest komornik sądowy.

Kompleksowym rozwiązaniem problemu nadmiernego zadłużenia jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która pozwala na całkowite oddłużenie osoby fizycznej. Czasem jest to jedyna możliwość, aby wyeliminować niekończące się długi. Osoby, które przychodzą do naszej Kancelarii są zazwyczaj bardzo doświadczone życiowo.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to koszt 30 złotych. Pozostałe koszty postępowania upadłościowego będą tymczasowo pokryte ze Skarbu Państwa. A jeżeli dłużnik nie posiada własnego majątku – nigdy nawet nie będzie musiał ich spłacić. Warto skorzystać z tej szansy i rozpocząć nowe życie bez długów, co potwierdzają opinie naszych Klientów.

Warto zapoznać się z etapami upadłości konsumenckiej i pozwolić sobie na spokojne życie bez zadłużenia.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu wyjaśnienia szczegółów procedury upadłości konsumenckiej.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button