Niezapłacony ZUS i co dalej? Jak wyjść z zadłużenia w ZUS?

W kancelarii bardzo często spotykamy się z osobami, które na skutek problemów z kontrahentami utraciły płynność finansową w swojej firmie. Konsekwencją powyższego jest zwykle powstanie zaległości z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy.

ZUS bardzo często odmawia umorzenia należnych składek, a Dłużnik nie ma możliwości finansowych opłacania zawartego układu ratalnego.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS może umorzyć w całości lub części należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w dwóch sytuacjach:

1) w przypadku całkowitej nieściągalności – art. 28 ust. 3,
2) w uzasadnionych przypadkach – mimo braku całkowitej nieściągalności art. 28 ust. 3a.

W praktyce jednak umorzenie składek zdarza się bardzo rzadko. Jedynym sposobem na rozwiązane bardzo trudnej sytuacji jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Co się dzieje w przypadku utraty płynności finansowej przez osobę fizyczną?

Dotychczasowe przepisy prawa upadłościowego wskazywały, iż upadłość konsumencką mogły ogłosić tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe w marcu 2020 r. zakłada możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą – osoby te będą traktowane tak jak konsumenci.
Wobec powyższego o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą starać się przedsiębiorcy, którzy w wyniku niezawinionej niewypłacalności utracili płynność finansową. Jakie zadłużenie składa się na zadłużenie powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej? Jest to najczęściej zadłużenie względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek oraz względem Urzędu Skarbowego.

Brak zapłaconych składek i co dalej?

Art. 491²¹ ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe wymienia katalog zamknięty zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Wśród wymienionych tam zobowiązań nie podlegających umorzeniu nie znalazły się zaległości pochodzące z ZUS. Poza wymienionymi w powyżej przywołanym artykule, wszelkie inne zobowiązania konsumenta mogą zostać umorzone, niezależnie od tego, czy powstały w związku z prowadzoną uprzednio działalnością gospodarczą, czy też stanowiły tzw. długi konsumenckie. Co to oznacza dla przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą?

Istnieje możliwość pełnego oddłużenia w upadłości konsumenckiej.

W tym miejscu warto podkreślić, że długi po działalności gospodarczej są bardzo często wysokie. Utrudniają Dłużnikowi życie i normalne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym oraz wpływają negatywnie na zdrowie psychiczne. W tym miejscu warto zauważyć, że jednym z celów ustawodawcy przy wprowadzaniu instytucji upadłości konsumenckiej była właśnie ochrona zdrowia psychicznego Dłużnika.

Warto dowiedzieć się czym jest upadłość konsumencka(przeczytaj: Etapy postępowania w upadłości konsumenckiej) i dać sobie szansę na życie bez długów.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.