Zadłużenie ZUS – jak skutecznie się oddłużyć?

Zadłużenie ZUS – jak skutecznie się oddłużyć?

Z praktyki Kancelarii Bona Artis bardzo wynika, iż znaczna grupa osób ubiegających się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to osoby posiadające zadłużenie w ZUS. Wpływa na to z pewnością ogólnie rosnące zadłużenie Polaków, ale także sytuacja związana z pandemią COVID-19, której próby neutralizacji istotnie odbijają się na życiu gospodarczym, co dotyka także konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W tym miejscu, warto przypomnieć, że 24 marca 2020 roku weszła w życie większość zmian związanych z nowelizacją prawa upadłościowego, znacznie ułatwiających możliwość uzyskania upadłości konsumenckiej, bowiem od tamtej pory przedsiębiorcy i byli przedsiębiorcy mogą złożyć wnioski o ogłoszenie upadłości na takich samych zasadach jak konsumenci.

Zadłużenie wynikające z niemożności opłacenia należności z tytułu składek Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą staje się automatycznie płatnikiem ZUS. Obowiązkowo musi on opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne, tj. składkę emerytalną, rentową, wypadkową i zdrowotną. Jedynie ubezpieczenie chorobowe nie jest obowiązkowe, przedsiębiorca może, ale nie musi się decydować, by je opłacać.

Ustawa prawo upadłościowe wyłącza różne przypadki zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu w drodze postępowania upadłościowego, co wynika wprost z przepisu art. Art. 49121 . tej ustawy.

Jako że w powyższych regulacjach nie wymienia się zobowiązań względem ZUS, jest to bowiem katalog zamknięty, nieuregulowane w terminie zobowiązania składkowe mogą wejść do masy upadłości dłużnika i wobec tego zostać skutecznie umorzone, jednakże dopiero po spełnieniu konkretnych przesłanek.

Z uwagi na to, iż w postępowaniu upadłościowym nie rozróżnia się zobowiązań z uwagi na ich charakter, zobowiązania publicznoprawne (czyli właśnie zadłużenie z ZUS lub Urzędu Skarbowego) podlegają tym samym zasadom, co te o charakterze prywatnoprawnym (czyli np. wynikające z umowy pożyczki).

Wobec tego, w przypadku złożenia wniosku o upadłość konsumencką, właściwy miejscowo sąd wyda postanowienie o jej ogłoszeniu jeżeli stwierdzi, iż dłużnik jest niewypłacalny, tzn. utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych, a stan niewypłacalności nie może być zawiniony, czyli nie może być spowodowany rażącym niedbalstwem lub umyślnym działaniem. Ponadto, sąd oddali wniosek o upadłość, gdy osoba fizyczna występowała w ciągu ostatnich dziesięciu lat o procedurę upadłościową.

Jednakże nawet w przypadku stwierdzenia, iż dłużnik zaniedbał swoich obowiązków podczas prowadzonej działalności gospodarczej lub wręcz celowo doprowadził do swojej trudnej sytuacji, sąd może ogłosić upadłość konsumencką z uwagi na tak zwane klauzule słuszności i humanitaryzmu. Polegają one na tym, że sytuacja danej osoby jest przypadkiem szczególnym. Wyjątkowe okoliczności sprawy mogą wynikać np. ze złego stanu zdrowia, bądź podeszłego wieku dłużnika. Ocena należy do Sądu, który indywidualnie ocenia sytuację dłużnika. Sąd prawdopodobnie będzie też brał pod uwagę, że niektóre okoliczności mogły być wywołane sytuacją pandemiczną. Jednakże każdy przypadek ma tu swoją własną specyfikę, którą bada się każdorazowo, nie istnieją sztywne reguły określone przepisami.

Tym samym warto rozważyć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku posiadania znacznego zadłużenia z tytułu nieopłacania składek z ZUS. Warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalnego pełnomocnika, aby skutecznie oddłużyć się i rozpocząć nowe życie.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.