Rękojmia i gwarancja w umowie o roboty budowlane

Rękojmia i gwarancja w umowie o roboty budowlane

Roboty budowlane stanowią znaczny koszt dla inwestorów. Co zrobić jeśli nie są wykonane przez firmę budowlaną w sposób prawidłowy i napotykamy wady budowlane?

Z art. 647 K.c. wynika, że „przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia”.

W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania obiektu inwestorzy mogą dochodzić swoich roszczeń od wykonawców robót budowlanych na trzy sposoby:

  • żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych,
  • skorzystać z rękojmi za wady fizyczne obiektu lub
  • skorzystać z gwarancji jakości. Jako, że naprawienie szkody na zasadach ogólnych nie odbiega w przypadku robót budowlanych od generalnych zasad, w dalszej części artykułu autor skupi się na instytucjach rękojmi i gwarancji.

Rękojmia za wady w umowie o roboty budowlane stanowi szczególną formę ochrony inwestora/właściciela, która jest całkowicie niezależna od winy i wiedzy wykonawcy oraz od wystąpienia szkody powstałej wskutek wydania przedmiotu z wadami.

W Kodeksie cywilnym nie ma szczegółowych unormowań dotyczących rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych. Zgodnie z art. 656 § 1 k.c. „do rękojmi za wady wykonanego obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło”. Przepis ten odsyła do art. 638 § 1 k.c., który stanowi, że „Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży.”

Warto zaznaczyć, że odpowiedzialność jest wykonawcy jest wyłączona jeśli wada powstała z przyczyn związanych z materiałem dostarczanym przez zamawiającego. W myśl art. 560 Kodeksu Cywilnego regulującego zasady korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy – wadą istotna jest taka wada, która uniemożliwia, bądź znacząco utrudnia korzystanie z rzeczy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.

Przeczytaj: Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości – wszystko co musisz wiedzieć

Roszczenie inwestora o usunięcie wady przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli zaś inwestorem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem pięciu lat od oddania obiektu inwestorowi.

Warto podkreślić, że z uprawnień dotyczących gwarancji inwestor może skorzystać tylko wtedy i w takim zakresie w jakim została ona udzielona przez wykonawcę. Jeśli wykonawca nie udzielił gwarancji na wykonanie robót budowlanych to zamawiający może zawsze skorzystać z uprawnień dotyczących rękojmi. Udzielenie gwarancji następuje zawsze przez złożenie oświadczenia przez wykonawcę określającego jego obowiązki jako gwaranta. W umowie o roboty budowlane strony mogą dowolnie określić czas trwania gwarancji, sposób zgłoszenia wad oraz skutki nieusunięcia wad przez wykonawcę.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia z zakresu prawa budowlanego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.

Call Now Button